Experimental investigations of the hydroelasticity of a liquid-filled tank

W artykule przedstwiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących współoddziaływania konstrukcji odkształcalnej z cieczą. Badania przeprowadzono na dwóch zbiornikach prostopadłościennych ze sprężyście odkształcalnymi ścianami szczytowymi. Badanie tego zjawiska ma odniesienie do często spotykanych zdarzeń praktycznych jak zderzenie zbiornikowca z innym statkiem lub nabrzeżem portowym.

Experimental investigations of the model tank of a liquid filled

Praca dotyczy zagadnienia hydrosprężystości wewnętrznej i jest poświęcona badaniom eksperymentalnym drgań na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Badania dotyczą drgań giętnych w płaszczyźnie pionowej zbiornika odkształcalnego zawierającego ciecz. Otrzymano oscylogramy dla modelu suchego (brak cieczy) oraz dla modelu wypełnionego całkowicie cieczą. Następnie dokonano obróbki tych oscylogramów pod kątem badania drgań modelu w zakresie pomiarowej częstotliwości.

External loads for multihull watercraft

Dla jednostek pływających wielokadłubowych sformułowano ogólne różniczkowe równania ruchu związane z możliwymi ruchami konstrukcji oceanotechnicznej. Są to ruchy związane ze stopniami swobody konstrukcji na sfalowanej powierzchni morza. Dla możliwych ruchów konstrukcji podano ogólne wzory na obciążenia zewnętrzne związane z reakcjami hydrodynamicznymi, siłami tłumienia oraz reakcjami hydrostatycznymi.

Modelling of vibrations of a liquid filled tank

Przeprowadzono analizę teoretyczną i numeryczną zbiorników długich i krótkich wypełnionych całkowicie lub częściowo cieczą. Wyznaczenie obciążeń hydrodynamicznych dotyczy bezpośrednio wytrzymałości konstrukcji samego zbiornika, a przez to pozwala określić wytrzymałość konstrukcyjną całego kadłuba. Szczególne wymagania stawiane są zbiornikom do przewozu cieczy radioaktywnych, gdyż należy zapewnić bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa jednostki w transporcie morskim i lądowym.

Dynamics of surface floating objects

Prezentowana praca stanowi wstępne rozeznanie w dziedzinie badań dynamiki konstrukcji pływających z zastosowaniem teorii procesu dyfuzji. W pracy rozpatrywane są modele fizyczne jednostek wielokadłubowych oraz modele matematyczne. Spośród modeli jednostek wielokadłubowych wyróżnia się modele deterministyczne oraz modele stochastyczne.

Theoretical and numerical analysis of free vibration of liquid-filled tanks

K. Trębacki – 2005
W pracy rozpatrywano drgania giętne belki o stałym przekroju prostokątnym wypełnionej cieczą idealną. Częstości drgań własnych i formy drgań belki wyznacza się z nieskończonych układów równań algebraicznych (30) i (54). Rozwiązania przedstawiono na wykresach.

Wybrane zagadnienia hydrosprężystości zbiorników okrętowych i oceanotechnicznych. Teoria i badania.

K. Trębacki – 2005
Rozprawa habilitacyjna: dotyczy zagadnień dodatkowych obciążeń konstrukcji zbiorników od ruchu cieczy znajdującej się w zbiorniku oraz obciążeń pochodzących od ruchu fali. Przeprowadzono analizy teoretyczne ruchu cieczy w zbiorniku przy założeniu potencjalnego przepływu cieczy. Rozważania teoretyczne potwierdzono badaniami na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Wyniki badań eksperymentalnych poddano analizie numerycznej. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane w europejskich przepisach towarzystw klasyfikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji kadłubów statków oraz bezpieczeństwa pływania.

Hydrodynamics of tank partially filled with liquid.

K. Trębacki – 2004
W artykule podano podstawowe równania dynamiki zbiornika wypełnionego częściowo cieczą. Na modelu tego zbiornika przeprowadzono badania eksperymentalne i wyniki tych badań przedstawiono jako efekt końcowy.

Safely problems of partially filled liquid tanks.

K. Trębacki – 2004
Przedstawiono równania ruchu zbiorników wypełnionych cieczą. Przeprowadzono obliczenia numeryczne tychże zbiorników w przypadkach niebezpiecznych ze względów ekologicznych.