Application of Pierson-Moskowitz wave spectrum to solution differential equations of multihull vessel

Motion of a dynamic system can be generated by different external or internal factors. At mathematical modelling external excitation factors of the most significant effect on the system, are selected. Such external factors are usually called excitations. Response of the system to given excitations is mathematically characterized by a definite transformation called operator of a system. For a broad class of dynamic systems the relation between excitations and response is characterized by differential equations of motion. Dynamic mechanical systems which represent floating objects are tightly associated with stochastic processes. State variables and input parameters of the models are of probabilistic character. Mathematical models of such systems are represented by sets of stochastic differential equations, and form sets of Ito equations.

Experimental investigations of the hydroelasticity of a liquid-filled tank

W artykule przedstwiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących współoddziaływania konstrukcji odkształcalnej z cieczą. Badania przeprowadzono na dwóch zbiornikach prostopadłościennych ze sprężyście odkształcalnymi ścianami szczytowymi. Badanie tego zjawiska ma odniesienie do często spotykanych zdarzeń praktycznych jak zderzenie zbiornikowca z innym statkiem lub nabrzeżem portowym.

Experimental investigations of the model tank of a liquid filled

Praca dotyczy zagadnienia hydrosprężystości wewnętrznej i jest poświęcona badaniom eksperymentalnym drgań na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Badania dotyczą drgań giętnych w płaszczyźnie pionowej zbiornika odkształcalnego zawierającego ciecz. Otrzymano oscylogramy dla modelu suchego (brak cieczy) oraz dla modelu wypełnionego całkowicie cieczą. Następnie dokonano obróbki tych oscylogramów pod kątem badania drgań modelu w zakresie pomiarowej częstotliwości.

External loads for multihull watercraft

Dla jednostek pływających wielokadłubowych sformułowano ogólne różniczkowe równania ruchu związane z możliwymi ruchami konstrukcji oceanotechnicznej. Są to ruchy związane ze stopniami swobody konstrukcji na sfalowanej powierzchni morza. Dla możliwych ruchów konstrukcji podano ogólne wzory na obciążenia zewnętrzne związane z reakcjami hydrodynamicznymi, siłami tłumienia oraz reakcjami hydrostatycznymi.

Modelling of vibrations of a liquid filled tank

Przeprowadzono analizę teoretyczną i numeryczną zbiorników długich i krótkich wypełnionych całkowicie lub częściowo cieczą. Wyznaczenie obciążeń hydrodynamicznych dotyczy bezpośrednio wytrzymałości konstrukcji samego zbiornika, a przez to pozwala określić wytrzymałość konstrukcyjną całego kadłuba. Szczególne wymagania stawiane są zbiornikom do przewozu cieczy radioaktywnych, gdyż należy zapewnić bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa jednostki w transporcie morskim i lądowym.

Dynamics of surface floating objects

Prezentowana praca stanowi wstępne rozeznanie w dziedzinie badań dynamiki konstrukcji pływających z zastosowaniem teorii procesu dyfuzji. W pracy rozpatrywane są modele fizyczne jednostek wielokadłubowych oraz modele matematyczne. Spośród modeli jednostek wielokadłubowych wyróżnia się modele deterministyczne oraz modele stochastyczne.

Theoretical and numerical analysis of free vibration of liquid-filled tanks

K. Trębacki – 2005
W pracy rozpatrywano drgania giętne belki o stałym przekroju prostokątnym wypełnionej cieczą idealną. Częstości drgań własnych i formy drgań belki wyznacza się z nieskończonych układów równań algebraicznych (30) i (54). Rozwiązania przedstawiono na wykresach.

Wybrane zagadnienia hydrosprężystości zbiorników okrętowych i oceanotechnicznych. Teoria i badania.

K. Trębacki – 2005
Rozprawa habilitacyjna: dotyczy zagadnień dodatkowych obciążeń konstrukcji zbiorników od ruchu cieczy znajdującej się w zbiorniku oraz obciążeń pochodzących od ruchu fali. Przeprowadzono analizy teoretyczne ruchu cieczy w zbiorniku przy założeniu potencjalnego przepływu cieczy. Rozważania teoretyczne potwierdzono badaniami na modelu zbiornika wypełnionego cieczą. Wyniki badań eksperymentalnych poddano analizie numerycznej. Wyniki tych badań mogą być wykorzystane w europejskich przepisach towarzystw klasyfikacyjnych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji kadłubów statków oraz bezpieczeństwa pływania.

Hydrodynamics of tank partially filled with liquid.

K. Trębacki – 2004
W artykule podano podstawowe równania dynamiki zbiornika wypełnionego częściowo cieczą. Na modelu tego zbiornika przeprowadzono badania eksperymentalne i wyniki tych badań przedstawiono jako efekt końcowy.

Safely problems of partially filled liquid tanks.

K. Trębacki – 2004
Przedstawiono równania ruchu zbiorników wypełnionych cieczą. Przeprowadzono obliczenia numeryczne tychże zbiorników w przypadkach niebezpiecznych ze względów ekologicznych.