dr hab. inż. Paweł Czarnul

Email pawel.czarnul@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 12 88, (58) 348 62 84
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/pawel.czarnul

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 526
Numer telefonu (58) 347 12 88
Email pczarnul@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Architektury Systemów Komputerowych
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 526
Numer telefonu (58) 347 12 88
Prodziekan ds. współpracy i promocji
Miejsce pracy Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek B WETI pokój 151
Numer telefonu (58) 348 62 84

Notka biograficzna

Paweł Czarnul obtained a D.Sc. degree in computer science in 2015, a Ph.D. in computer science granted by a council at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology in 2003. His research interests include:
parallel and distributed processing including clusters, accelerators, coprocessors; distributed information systems; architectures of distributed systems; programming mobile devices. Finalized extramural studies in the scope of „Manager of scientific research and development”, University of Economics and Innovation in Lublin, 2011-2012.

He is an author of over 70 publications in the area of parallel and distributed processing, including HPC systems. Laureate of national (6) and international (3) prizes. He was a PI or participated in 16 research, didactic or organizational projects – national and international, in particular is/was a PI of projects:

  1. Optimization of persistent memory MPI I/O API and assessment of suitability of persistent memory for selected parallel applications, from April 2016, Principal Investigator, financed by Intel Technology Poland
  2. Modeling efficiency, reliability and  energy consumption of multilevel parallel HPC systems using CPUs and GPUs, July 2013-Jan 2016, sponsored by National Science Centre, Poland, no. 2012/07/B/ST6/01516
  3. Software development for efficient use of persistent memory of individual cluster nodes in HPC parallel applications, Dec 2014 - Oct 2015, Principal Investigator, financed by Intel Technology Poland
  4. Strategies for management of information services in a distributed environment” (start date: May 2008, end date: November 2010,  sponsored by National Science Centre, Poland, no. MNiSW N N516 383534

A member of Smart Specialisations of Pomerania region council in the area of „Interactive technologies in an environment saturated with information”, from 2016.

Thanks to his efforts Faculty of ETI obtained NVDIA CUDA Teaching Center certificate (2012) and later GPU Education Center (2016), Principal Investigator, https://developer.nvidia.com/academia/centers/gdansk-university-technology

Member of the Steering Committee in the Comcute project, Scientific-industrial Consortium Comcute, National Center for Research and Development, 2010-2012

Expert Group within project Strengthening the Participation of Romania at European R&D in Software Services (SPRERS), European Union (within 7th Framework Programme, EU within grant no 246839), January 2010 - December 2011

University of Michigan, Electrical Engineering and Computer Science, Ann Arbor, Michigan, U.S.A., January 2001 – October 2002, working as Visiting Research Investigator

Presented over 30 talks during international and national confereces. Committee member for conferences such as International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM) 2013, Workshop on Software Services 2012, International Baltic Conference on Databases and Information Systems 2012, Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems 2011. Reviewer for Scientific Programming Journal, IOS Press,  Journal of Parallel and Distributed Computing, Elsevier,  Journal of Supercomputing, Springer,  Journal of Communication Networks and Distributed Systems (IJCNDS), InderScience Publishers,  Scalable Computing: Practice and Experience,  Computing and Informatics, Springer Plus and others.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paweł Czarnul uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w roku 2015 zaś stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki
(z wyróżnieniem) nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w roku 2003. Dziedziny jego zainteresowań obejmują: przetwarzanie równoległe
i rozproszone w tym programowanie równoległe na klastrach obliczeniowych, akceleratorach, koprocesorach; rozproszone systemy informatyczne; architektury systemów rozproszonych; programowanie urządzeń mobilnych. Ukończył z wynikiem bardzo dobrym Studia Podyplomowe w zakresie “Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych”, Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie, 2011-2012.

Jest autorem ponad 70 publikacji w dziedzinie przetwarzania równoległego i rozproszonego, w tym obliczeń wysokiej wydajności na klastrach i akceleratorach. Jest laureatem nagród - krajowych: 6, zagranicznych: 3. Kierował lub brał udział w 16 projektach o charakterze badawczym, dydaktyczno-badawczym bądź organizacyjnym – krajowych i międzynarodowych, w tym jest/był kierownikiem projektów:

  1. Optimization of persistent memory MPI I/O API and assessment of suitability of persistent memory for selected parallel applications, data rozpoczęcia: kwiecień 2016, w trakcie realizacji, Principal Investigator, finansowany przez Intel Technology Poland
  2. Modelowanie wydajności, niezawodności i zużycia energii wielopoziomowych systemów równoległych wielkiej skali z uwzględnieniem CPU oraz GPU, data rozpoczęcia: lipiec 2013, data zakończenia: styczeń 2016, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), nr rej. 2012/07/B/ST6/01516
  3. Software development for efficient use of persistent memory of individual cluster nodes in HPC parallel applications, data rozpoczęcia: grudzień 2014, data zakończenia październik 2015, Principal Investigator, finansowany przez Intel Technology Poland
  4. Strategie zarządzania usługami informacyjnymi w środowisku rozproszonym, data rozpoczęcia: maj 2008, data zakończenia: listopad 2010, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), nr rej. MNiSW N N516 383534

Członek Rady Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru „Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie”, od 2016.

Dzięki jego staraniom Wydział ETI PG uzyskał certyfikat NVDIA CUDA Teaching Center (2012) a potem GPU Education Center (2016), Principal Investigator, https://developer.nvidia.com/academia/centers/gdansk-university-technology

Członek Komitetu Sterującego Projektu Comcute, Konsorcjum naukowo–przemysłowe Comcute, NCBiR, 2010-2012

Ekspert w ramach projektu Strengthening the Participation of Romania at European R&D in Software Services (SPRERS), Unia Europejska (w ramach 7 Projektu Ramowego UE w ramach grantu numer 246839), styczeń 2010 - grudzień 2011

W okresie styczeń 2001 – wrzesień 2002 pracował jako Visiting Research Investigator na University of Michigan, Electrical Engineering and Computer Science, Stany Zjednoczone.

Wygłosił ponad 30 referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Członek komitetów programowych konferencji takich jak International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics (PPAM) 2013, Workshop on Software Services 2012, International Baltic Conference on Databases and Information Systems 2012, Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems 2011. Recenzent publikacji w czasopismach takich jak  Scientific Programming Journal, IOS Press,  Journal of Parallel and Distributed Computing, Elsevier,  Journal of Supercomputing, Springer,  Journal of Communication Networks and Distributed Systems (IJCNDS), InderScience Publishers,  Scalable Computing: Practice and Experience, Computing and Informatics, Springer Plus etc.

Selected publications/wybrane publikacje:

Paweł Czarnul. Integration of Services into Workflow Applications (Chapman & Hall/CRC Computer and Information Science Series), Taylor & Francis Group, ISBN 9781498706469,
https://www.crcpress.com/Integration-of-Services-into-Workflow-Applications/Czarnul/9781498706469

Czarnul, P., Benchmarking Performance of a Hybrid Intel Xeon/Xeon Phi System for Parallel Computation of Similarity Measures Between Large Vectors, International Journal of Parallel Programming, 2016, Springer,
http://link.springer.com/article/10.1007/s10766-016-0455-0

Rościszewski, P., Czarnul, P., Lewandowski, R., and Schally-Kacprzak, M., 2015, KernelHive:
a new workflow-based framework for multilevel high performance computing using clusters and workstations with CPUs and GPUs. Concurrency Computat.: Pract. Exper.,
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpe.3719/full

Paweł Czarnul, 2014, Comparison of selected algorithms for scheduling workflow applications with dynamically changing service availability. Journal of Zhejiang University-SCIENCE C (Computers & Electronics). Vol.15 No.6 P.401-422
http://link.springer.com/article/10.1631/jzus.C1300270

Paweł Czarnul, 2013, A model, design, and implementation of an efficient multithreaded workflow execution engine with data streaming, caching, and storage constraints. The Journal of Supercomputing 63(3): 919-945, Springer,
http://link.springer.com/article/10.1007/s11227-012-0837-z

Paweł Czarnul, 2013, Modeling, run-time optimization and execution of distributed workflow applications in the JEE-based BeesyCluster environment. The Journal of Supercomputing 63(1): 46-71, Springer
http://link.springer.com/article/10.1007/s11227-010-0499-7