prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz

Email wlozieni@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 58
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/wlozieni

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 724
Numer telefonu (58) 347 17 58
Email wlz@eti.pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Terminy konsultacji:

poniedziałek, godz. 12.15-13.00

środa, godz. 16.15-17.00

Notka biograficzna

Włodzimierz Zieniutycz received M.S.E.E degree (1973), Ph.D. degree (1981) in electrical communication engineering and habilitation (2006) all from the Falculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdańsk University of Technology, Poland. In 2017 the President of the Republic of Poland awarded him the title of professor of technical sciences. 
He is currently Full Professor at Department of Microwaves and Antenna Engineering. In 1981 he was a holder of French Government sholarship at I.N.S.A. Rennes, France where next in 1984 he was a research fellow at the Structures Rayonnantes Laboratory, U. A. au CNRS 834. In 1991 he carried out research supported by Swedish Institut in Department of Network Theory of Chalmers University of Technology, Goteborg, Sveden. His research topics concern the description of electromagnetic radiation  from microwave planar structures   and its application in antenna theory especially  for design of wide band (including UWB) planar antennas and feeding networks. W. Zieniutycz is the author of about 100 scientific papers, book on electromagnetic theory of antennas and monograph on antennas for phased arrays.

Włodzimierz Zieniutycz jest absolwentem Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie w roku 1973 uzyskał tytuł magistra inżyniera,  w roku 1981 - stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2006 stopień doktora habilitowanego. W roku 2017 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk technicznych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. W 1981 roku uzyskał stypendium rządu francuskiego, w ramach którego przebywał  w Institut National des Sciences Apliquées (I.N.S.A) w Rennes, we Francji.  W roku 1984, na zaproszenie Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), pracował naukowo  w Laboratoire Composants et Systhemes pour Telecommunications U.A. au CNRS 834,  również w I.N.S.A. w Rennes.  W 1991 roku, w ramach stypendium Instututu Szwedzkiego, pracował naukowo w Department of Network Theory w Chalmers University of Technology w Geteborgu, w Szwecji. Tematyka prac badawczych prof. W. Zieniutycza dotyczy opisu polowego zjawisk wypromieniowania z mikrofalowych struktur planarnych i ich wykorzystania w teorii anten, jak również w projektowaniu planarnych anten szerokopasmowych (w tym anten UWB) oraz ich układów zasilania. W. Zieniutycz jest autorem blisko 100 publikacji naukowych, podręcznika z zakresu podstaw teorii polowej anten oraz redaktorem monografii poświęconej antenom o sterowanej wiązce stosowanym w  technice radarowej.