Współpraca uczelnia-firma z punktu widzenia firmy - studium przypadku

Rozdział w monografii dot. aktualnej sytuacji na polu współpracy uczelnia-firma. W rozdziale poruszono zagadnienie rozwoju komunikacji jako szansę zacieśnienia i rozwoju współpracy firmy z uczelnią. Aby poprawić tę kooperację należy poznać potrzeby firmy i możliwości uczelni. W tym celu przeprowadzono badanie ankietowe w firmie, doko-nując wstępnego rozeznania i oceny ewentualnych szans w zakresie współpracy.

Cyfryzacja przedsiębiorstw świadczących usługi komunalne - ocena przypadku

Analizie poddano cyfryzację przedsiębiorstwa świadczącego usługi komunalne - Gdańskie Nieruchomości. W artykule zidentyfikowano obszary cyfryzacji przedsiębiorstwa, ich aktualny poziom cyfryzacji oraz potrzeby i kierunki dalszych działań. Omówiono czynniki zagrażające wdrażaniu cyfryzacji oraz sposoby przeciwdziałania. Jako metodę badawczą zastosowano obserwację uczestniczącą, ocenę przeprowadzono wg stanu na koniec roku 2018.

Integration of Lean Management with ISO Management Systems in Enterprise

Lean manufacturing [LM], quality management system and environmental management system are clear initiatives with a goal of improving effectiveness and efficiencies of organizations. Many organisations tackle lean philosophy, ISO standards individually but this kind of attempt do not focus on the synergy and the advantage from the potential collaboration. This paper aims to present the possibility of integration Lean Management concept with ISO management systems – Quality Management System [QMS] ISO 9001and Environmental Management System [EMS] ISO 14001 already implemented in the enterprises. The integration of these three concepts can be obtain due to improvement of main KPI’s defined in the organization. Based on critical research literature and participant observation presented as a case study (one of the author of the paper works as a consultant and is being implemented Lean Manufacturing concept in different organization since ten years) authors defined concept of integration of EMS and QMS (already implemented in the organization) with chosen Lean Management tools. Concept has been developed based on literature analysis and experience of the authors. Results and summary from concept implementation has been described in last chapter of the paper.

Integration of Lean Manufacturing with ISO Management Systems in Enterprise

Lean manufacturing [LM], quality management system and environmental management system are clear initiatives with a goal of improving effectiveness and efficiencies of organizations. Many organisations tackle lean philosophy, ISO standards individually but this kind of attempt do not focus on the synergy and the advantage from the potential collaboration. This paper aims to present the possibility of integration Lean Management concept with ISO management systems – Quality Management System [QMS] ISO 9001and Environmental Management System [EMS] ISO 14001 already implemented in the enterprises. The integration of these three concepts can be obtain due to improvement of main KPI’s defined in the organization. Based on critical research literature and participant observation presented as a case study (one of the author of the paper works as a consultant and is being implemented Lean Manufacturing concept in different organization since ten years) authors defined concept of integration of EMS and QMS (already implemented in the organization) with chosen Lean Management tools. Concept has been developed based on literature analysis and experience of the authors. Results and summary from concept implementation has been described in last chapter of the paper.

ELEMENTY ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO RUCHEM DROGOWYM W MIASTACH

Zwiększenie rangi zarządzania operacyjnego wynika z nacisków na szeroko rozumianą jakość, ciągłe doskonalenie oraz postrzegania organizacji jako takiej, która może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wytwarza produkty, których oczekują klienci. Również w przypadku zarządzania ruchem drogowym w miastach zagadnienie zarządzania operacyjnego nabiera coraz większego znaczenia, gdyż każdy zarządzający ruchem powinien dostarczać produkt który spełnia wymagania i oczekiwania użytkowników dróg. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja elementów składowych i relacji jakie między nimi występują w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym we współczesnym mieście oraz określenie elementów charakterystycznych. Podjęto się to wykonać opierając się na teorii systemów, analizie literatury, studium przypadku i obserwacji praktyki. W artykule przedstawiono zagadnienie zarządzania ruchem drogowym oraz zarządzania operacyjnego według literatury. Następnie dokonano identyfikacji elementów składowych i relacji jakie między nimi występują w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym dla przypadku Gdańska. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano charakterystyczne elementy i relacje w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach oraz określono dalszy kierunek badań.

Evaluation of Batch Production Processes Based on Seven Criterions

To answer growing demand on products adapted to clients’ individual needs, it is required to develop new ways of measurement and rating for batch production processes. The researchers developed method which allows synthetic and complex evaluation, as well as improvement of these processes. Case study with participating observation, non-participating observation, interviews, and the analysis of historical data was conducted in order to analyse a production company. Researchers developed concept of a multi-criteria evaluation method, with rating based on the following criterions: market, economical, ecological, social, technological, planning and general development – each including individual indicators.

Issues of Measuring the Course of Batch Production Processes

In order to meet demands induced by development of manufacturing processes and production systems, new criteria and indicators that would allow a multiple aspect and realistic rating of batch production process courses are necessary. The objective of this paper is to present the correlation between production processes measurement, its rating and production control, basing on case study analysis from production enterprise. A new instrument for production control – a multicriteria rating of the batch process method, which utilizes seven criterions, was designed. In the future, indicators for all seven criteria, standardization formulas and a computer program will be developed.

Metody wielokryterialne wspomagania decyzji oraz ich zastosowanie w opracowaniu metody oceny niepotokowych procesów produkcyjnych

Wraz z rozwojem systemów produkcyjnych oraz wzrostem złożoności procesów produkcyjnych powstaje konieczność rozwoju metod wspomagania podejmowania decyzji dotyczących planowania oraz eksploatacji procesów i systemów produkcyjnych. Mnogość podejmowanych decyzji oraz ich zróżnicowana waga dla właściwego przebiegu produkcji wymaga podejmowania decyzji z uwzględnieniem wielu różnorodnych i zmiennych czynników. Stąd powstaje problem jakie, i w jakim stopniu czynniki należy uwzględniać, tj. powstaje problem jakie, i jak zastosować wielokryterialne metody wspomagania. Przedmiotem opracowania jest krótki przegląd opisanych w literaturze metod wielokryterialnego wspomagania decyzji oraz prezentacji modeli służących wyborowi metody. Nacisk położono na metody możliwe do zastosowania w ocenie przebiegu niepotokowych procesów produkcyjnych. W oparciu o wyniki przeglądu wybrano metodę, którą następnie zastosowano przy tworzeniu metody wielokryterialnej oceny niepotokowych procesów produkcyjnych.

Projekty jako narzędzia osiągania celów strategicznych przedsiębiorstwa

Przy założeniu dobrze opracowanych koncepcji strategicznych w tym misji, wizji i celów strategicznych, wyniki realizowanych projektów powinny składać się na osiągniecie celów strategicznych. Przy założeniu dobrze opracowanych koncepcji strategicznych w tym misji, wizji i celów strategicznych, wyniki realizowanych projektów powinny składać się na osiągniecie celów strategicznych. Na tej podstawie podjęto próbę identyfikacji przyczyn i czynników istniejących niepowodzeń determinujących braki w zgodności wyników zrealizowanych projektów z celami strategicznymi. Na podstawie tych analiz opracowano koncepcje doskonalenia procesu realizacji strategii przez projekty.

Uwarunkowania zastosowania metodyk zwinnych w przedsiębiorstwie

Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań zastosowania metodyk zwinnych oraz zaproponowanie kryteriów ich oceny. Pomoże czytelnikom poznać i zrozumieć znaczenie poszczególnych uwarunkowań. . Na podstawie studium przypadku, badań i doświadczenia autorów jest próbą odpowiedzi na pytanie dotyczące warunków koniecznych w odniesieniu do opisanych uwarunkowań, aby móc podjąć skuteczną decyzję o wdrożeniu metodyki zwinnej. Zaproponowano również obszary do dalszych badań i dyskusji.