dr inż. Bartosz Czaplewski

Email bartosz.czaplewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 61

Notka biograficzna

Bartosz Czaplewski, Ph.D. Eng.

Education:

15.12.2015 – Doctor of Philosophy (Ph.D.), Gdansk University of Technology. On the basis of the doctoral thesis titled „New joint fingerprinting and decryption methods for color images”, he received his Ph.D. in the field of engineering sciences, in the discipline of telecommunications, specializing in digital content security. The Faculty Council of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdansk University of Technology has decided to honor this dissertation.

2011 – 2015 – Doctoral studies in the discipline of telecommunications at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdansk University of Technology.

17.06.2011 – Master of Science, Engineer (M.Sc.Eng.), Gdansk University of Technology. On the basis of the master thesis titled „Implementation and research of fingercasting method based on generalized Hill Cipher”, he was awarded the degree of Master of Science, Engineer in the field of electronics and telecommunications, majoring in teleinformation systems. The examination board has decided to honor this thesis.

2006 – 2011 – Master studies in electronics and telecommunications with a specialization in teleinformation systems at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdansk University of Technology.

2003 – 2006 – 1st High school of Pomeranian Dukes in Rumia, profile with extended physics and mathematics.

Work experience:

since 01.09.2016 – Dean's Plenipotentiary for practices in electronics and telecommunications at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdansk University of Technology; Member of the Faculty Programme Committee for electronics and telecommunications at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdansk University of Technology.

since 01.03.2016 – Assistant professor with PhD in the Department of Teleinformation Networks at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdansk University of Technology.

from 26.09.2011 to 29.02.2016 – Lecturer in the Department of Teleinformation Networks at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdansk University of Technology.

Academic achievements:

Current list of all scientific publications in journals, chapters in collective monographs and presentations at scientific conferences, are available in bases:

Google Scholar (https://scholar.google.pl/citations?user=qjdiw4QAAAAJ&hl=pl),

ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Czaplewski),

ORCID (http://orcid.org/0000-0001-7904-5567).

Grant projects:

2014 – 2017 – STRADAR project, Streaming real-time data in distributed dispatcher  and telecommunications systems for Border Guard, project realized for state security and defense, no DOB-BIO6/10/62/2014, funded by the National Centre for Research and Development, position: software developer.

2013 – 2015 – KONSOLA project, The concept and implementation of information integration in distributed data exchange system of the Border Guard, project realized for state security and defense, no O ROB/0022/03/001, no DOBR/0022/R/ID1/2013/03, funded by the National Centre for Research and Development, position: software developer.

2013 – 2015 – SALON project, System and devices for remote monitoring of the position of people in closed environments, project realized for state security and defense, no DOBR-BIO4/058/13045/2013, funded by the National Centre for Research and Development, position: software developer.

Scientific contests and awards:

2016 – 3rd place in the 14th edition of the national contest for the best doctoral dissertation in the field of radiocommunications and multimedia techniques, for the dissertation titled “New joint fingerprinting and decryption methods for color images”, organized by the Foundation of supporting the development of radiocommunications and multimedia technologies.

2016 – Rector's Award for Young Scholars in 2015 for the dissertation titled “New joint fingerprinting and decryption methods for color images”.

2011 – 2nd place in the 11th edition of the „Krypto-Absolwent Nie Do Złamania” contest for the best master thesis in the field of cryptography and information security in years 2009-2011.

 

dr inż. Bartosz Czaplewski

Wykształcenie:

15.12.2015 – stopień doktora, Politechnika Gdańska. Na podstawie przeprowadzonego przewodu doktorskiego oraz rozprawy doktorskiej pt. „Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych”, uzyskał stopień doktora z dziedziny: nauki techniczne, w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: bezpieczeństwo treści cyfrowej. Rada Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej postanowiła wyróżnić tę rozprawę doktorską.

2011 – 2015 – Studia doktoranckie w dyscyplinie telekomunikacja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

17.06.2011 – tytuł magistra inżyniera, Politechnika Gdańska. Na podstawie ukończenia studiów w formie stacjonarnej na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalności systemy teleinformacyjne z wynikiem bardzo dobrym oraz pracy magisterskiej pt. „Implementacja i badanie metody fingercastingu wykorzystującej uogólniony szyfr Hilla”, uzyskał tytuł magistra inżyniera. Komisja egzaminacyjna postanowiła wyróżnić tę pracę magisterską.

2006 – 2011 – Jednolite studia magisterskie na kierunku elektronika i telekomunikacja w specjalności systemy teleinformacyjne na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

2003 – 2006 – I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi, profil z rozszerzoną fizyką i matematyką.

Doświadczenie zawodowe:

od 01.09.2016 – Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; Członek Wydziałowej Komisji Programowej kierunku elektronika i telekomunikacja na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

od 01.03.2016 – Adiunkt w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

od 26.09.2011 do 29.02.2016 – Wykładowca w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Dorobek naukowy:

Aktualny spis wszystkich publikacji naukowych w czasopismach, rozdziałów w monografiach zbiorowych, oraz wystąpień na konferencjach naukowych, znajduje się w bazach:

Google Scholar (https://scholar.google.pl/citations?user=qjdiw4QAAAAJ&hl=pl),

ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Czaplewski),

ORCID (http://orcid.org/0000-0001-7904-5567).

Projekty grantowe:

2014 – 2017 – Projekt STRADAR, Strumieniowa transmisja danych czasu rzeczywistego w rozproszonych systemach dyspozytorskich i teleinformatycznych Straży Granicznej, projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, nr DOB-BIO6/10/62/2014, finansowany przez NCBiR, stanowisko: wykonawca.

2013 – 2015 – Projekt KONSOLA, Koncepcja oraz implementacja integracji informacji w rozproszonych elementach systemu wymiany danych Straży Granicznej, projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, nr O ROB/0022/03/001, nr DOBR/0022/R/ID1/2013/03, finansowany przez NCBiR, stanowisko: wykonawca.

2013 – 2015 – Projekt SALON, System i urządzenia do zdalnego monitoringu położenia osób w środowiskach zamkniętych, projekt realizowany na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, nr DOBR-BIO4/058/13045/2013, stanowisko: wykonawca.

Konkursy naukowe i nagrody:

2016 – III miejsce w XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny radiokomunikacji i technik multimedialnych, za rozprawę „Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych”, organizowanego przez Fundację wspierania rozwoju radiokomunikacji i technik multimedialnych.

2016 – Nagroda Rektora dla Młodych Pracowników Nauki w 2015 roku za wyróżnioną rozprawę doktorską pt. „Nowe metody łącznego fingerprintingu i deszyfracji do zabezpieczania obrazów kolorowych”.

2011 – II miejsce w XI edycji Konkursu „Krypto-Absolwent Nie Do Złamania” na najlepszą pracę magisterską lub inżynierską w dziedzinie kryptografii lub ochrony informacji w latach 2009-2011.