dr inż. arch. Jarosław Bąkowski

Email bakowski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 348 60 34
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/bakowski

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych, Wydział Architektury
Gmach Główny pokój 507
Numer telefonu (58) 348 60 34

Notka biograficzna

dr inż. arch. Jarosław Bąkowski, adiunkt w Studio Architektury Ochrony Zdrowia Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.
Przedmiotem jego zainteresowań jest metodologia i problematyka programowania oraz projektowania budynków złożonych funkcjonalnie (zwłaszcza obiektów architektury służby zdrowia, w tym głównie szpitali). Prowadzi badania dotyczące optymalizacji procesu projektowania pod kątem analiz funkcjonalnych i użytkowych. Kolejnym przedmiotem jego zainteresowania są rozważania dotyczące możliwości adaptacji funkcjonalnej istniejących budynków, zwłaszcza wykazujących wartości historyczne. Jest autorem publikacji w recenzowanych wydawnictwach krajowych i międzynarodowych, a także jest współautorem książek z dziedziny architektury ochrony zdrowia. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma „International Journal of Heritage Architecture” oraz komitetu naukowego konferencji „Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture”.
Działalność naukowo-badawczą oraz dydaktyczną łączy z praktyką projektową. Jest autorem i współautorem projektów z zakresu architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej a także architektury ochrony zdrowia.
 


dr inż. Jarosław Bąkowski, assistant professor in the Department of Marine and Industrial Architecture, Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology.
The subject of his interest is the programming and designing methodology of functionally complex buildings (especially the healthcare architecture buildings, mainly hospitals). He conducts research on optimization of the design process for functional and utility analysis. Another point of interest is the possibility of functional adaptation of existing buildings, especially those of historical values. He is an author of publications in peer-reviewed national and international publications, and co-author of books on healthcare architecture. He is a member of the editorial board of the International Journal of Heritage Architecture and the scientific advisory committee of the “Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture” international conference.
Research and teaching activities are combined with design practice. He is an author and co-author of projects in the scope of residential architecture, public and healthcare architecture.