prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Milewska

Email marmilew@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 11 34, (58) 347 12 34, (58) 347 20 23
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/marmilew

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 4
Numer telefonu (58) 347 11 34

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Chemii Organicznej
Budynek A Wydziału Chemicznego pokój 109
Numer telefonu (58) 347 12 34, (58) 347 20 23

Notka biograficzna

Maria Jolanta Milewska, po ukończeniu Technikum Chemiczno-Mechanicznego w Wąbrzeźnie (specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych) kontynuowała naukę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 1979 r. zdobywa tytuł mgr inżyniera na kierunku Chemia, o specjalizacji Lekka Synteza Organiczna. Studium Doktoranckie PG ukończyła w 1984 r. W 1983 r została zatrudniona na macierzystym wydziale w Katedrze Chemii Organicznej, początkowo na stanowisku naukowo-technicznym, a od roku 1992 jako nauczyciel akademicki. W 1985 r. uzyskała stopień naukowy doktora, w 2000 r. – doktora habilitowanego, a w 2013 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Od 2017 r. zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego PG. Obecnie sprawuje funkcje kierownika Katedry Chemii Organicznej.
Działalność naukowa prof. Milewskiej skupiona jest na projektowaniu dróg syntetycznych potencjalnych chemoterapeutyków mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu grzybic układowych powodowanych przez patogenne drobnoustroje grzybowe, w tym szczególnie tzw. szczepy wielolekoporne. Z drugiej strony jej zainteresowania koncentrują się na zagadnieniach związanych z chemią supramolekularną. Głównymi obiektami badań są pochodne antybiotyków przeciwgrzybowych z grupy makrolidów polienowych, związki o potencjalnych właściwościach nanośników: siderofory, parasole molekularne czy peptydy penetrujące oraz związki biologicznie czynne o potencjalnych właściwościach inhibitorów enzymatycznych. Ważnym elementem prac badawczych prof. Milewskiej są studia nad syntezą, właściwościami oraz zastosowaniem organicznych związków jonowych tzw. cieczy jonowych oraz studia chiralooptyczne i analiza konformacyjna związków o szkielecie bicyklo[3.1.0]heksanu oraz bicyklo[3.3.1]nonanu.
Dorobek publikacyjny prof. Milewskiej obejmuje około 140 pozycji, w tym ponad 65 artykułów w czasopismach naukowych z bazy JCR, 1 skrypt akademicki oraz 5 patentów krajowych i zagranicznych. Była recenzentem w postępowaniach doktorskich i habilitacyjnych (w sumie 10), wniosków grantowych krajowych (5) i manuskryptów publikacji w czasopismach z listy JCR (ponad 20); kierowała i realizowała jako wykonawca granty KBN, MNiSW i NCN (w sumie 13).
Publikacje prof. Milewskiej uzyskały ponad 650 (WoS) niezależnych cytowań (indeks Hirscha 15). Prof. Milewska wypromowała 6 doktorów; a obecnie jest opiekunem naukowym 1 doktoranta; ponadto była opiekunem około 25 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Otrzymała ponad 20 naukowych oraz dydaktycznych nagród Rektora PG.