prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

Email kova@pg.edu.pl
Numer telefonu 2017, (58) 347 20 18, (58) 347 22 89
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kova
https://mostwiedzy.pl/pl/zdzislaw-kowalczuk,226-1

Zajmowane stanowiska

Profesor
Miejsce pracy Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 545
Numer telefonu (58) 347 20 18, (58) 347 22 89
Email kova@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Systemów Decyzyjnych i Robotyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 545
Numer telefonu 2017
Email kova@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Kowalczuk Zdzisław prof. dr hab. inż.: prof. zw. PG, kierownik Katedry Systemów Decyzyjnych i Robotyki; b. Gdańsk, 22.10.1953; przodek Ludwig walczył w powstaniu styczniowym; dziadek Aleksander walczył w białostockich oddziałach AK; brat babci Tadeusz zginął w Powstaniu Warszawskim; 1973 - Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku; 1978 - studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej; 1986 - stopień doktora nauk technicznych na PG; 1993 - stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie automatyka i robotyka na Wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach; 2003 - tytuł prof. nauk techn. nadany przez Prezydenta RP; 1978-2006 asystent, adiunkt, a od 1996 prof. nadzw. w Katedrze Systemów Automatyki Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej; 1985-1991 staże zagr. (University of Oulu, Australian National University, Technische Hochschule Darmstadt, George Mason University, General Motors Inc.); od 2006, założyciel i kierownik Katedry Systemów Decyzyjnych i Robotyki; od 2007 na stanowisku profesora zwyczajnego Politechniki Gdańskiej; dod. funkcje: 2005-2008 prodziekan ds. współpracy i rozwoju; od 2008 przewodniczący komisji programowej kierunku automatyka i robotyka (wcześniej również 1999-2003), członek komisji dyscyplinarnej PG; Autor licznych opracowań naukowych: ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych (połowa na jcr), ponad 240 wystąpień na konferencjach, z ponad 2500 cytowaniami (IF 67-70, HI 9-18). Jest autorem i współautorem ponad 20 książek, w tym Springer, WNT, PWNT, dot. projektowania komputerowych systemów sterowania obiektami rzeczywistymi z zastosowaniem podejścia cybernetycznego, obejmujących: sterowanie adaptacyjne, modelowanie i identyfikację systemów, detekcję usterek, diagnostykę procesów przemysłowych, sztuczną inteligencję, inżynierię sterowania, informatykę i zarządzanie; wygłosił też ponad 40 proszonych wykładów oraz wykonał ponad 700 recenzji dla międzynarodowych czasopism i konferencji (200 jcr); wypromował 11 doktorów nauk technicznych oraz przedstawił ponad 60 opinii na temat prac kwalifikowanych (doktoratów, habilitacji i profesur); organ. zjazdów absolwentów SP 11 w Gdańsku, TME w Gdańsku i Wydz. Elektroniki PG oraz imprez sportowych; Aw: nagrody Ministra Edukacji Narodowej 1990, 2003; Srebrny Krzyż Zasługi 1999; Złoty Krzyż Zasługi 2002; Medal SEP 2014; Ekspert NOT 2018; Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych 1999; medal KEN 2002; ponad 40 nagród rektorskich;  liczne puchary i medale sportowe w piłce nożnej, siatkowej i tenisie; Jest członkiem rad programowych i zarządów głównych licznych konferencji oraz czasopism: I.J. of Applied Mathematics and Computer Science od 1999; IEEE Tr on Cognitive and Developmental Systems od 2019; Pomiary Automatyka Kontrola 2002-2015; Measurement Automation Monitoring od 2015; założyciel i redaktor naczelny Pomorskiego Wydawnictwa Naukowo-Technicznego od 2003; przewodniczący rady programowej "Konsulting Polski" 2013; członek 80 komitetów programowych konferencji międzynar.; członek państwowej komisji akredytacyjnej kierunku automatyka i robotyka od 2010; członek stowarzyszeń krajowych: Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk od 2007; Towarzystwo Konsultantów Polskich od 2003 - od 2012 wiceprezes ZG, od 2016 prezes ZG; "Hewelianum" Pomorski Ośrodek Prezentacji Nauki i Techniki od 2004; Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR od 2004 - od 2011 prezes ZG; członek stowarzyszeń międzynarodowych: członek od 1996, a od 2004 Senior (Senior Member) Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektrotechniki i Elektroniki IEEE (Control Systems Society, Computational Intelligence Society); członek Komitetów Technicznych IFAC (International Federation of Automatic Control) od 2008, przewodniczący Polish NMO of IFAC od 2011; Ach: otrzymanie Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwanej Polskim Noblem) 1999 w dziedzinie nauk technicznych za badania w zakresie automatyki, dotyczące projektowania adaptacyjnych układów sterowania procesami czasu ciągłego oraz późniejsze szczegółowe rozwinięcie tej metodologii w postaci prac naukowych i doktoratów, które prowadził, np. identyfikacja parametryczna obiektów ciągłych, wykrywanie przecieków w rurociągach, sterowanie predykcyjne, śledzenie obiektów manewrujących, wielokryterialna optymalizacja parametryczna, projektowanie układów sterowania nieliniowymi systemami, identyfikacja trajektorii obiektów dynamicznych; wyniki obejmujące systemy robotyki mobilnej i przemysłowej: stereowizyjne systemy mapowania, inteligentne systemy zarządzania obiektami, cybernetyczne systemy decyzyjne dla jednostek autonomicznych i modelowanie umysłu człowieka z zastosowaniami (np. automatyczny kierowca pojazdu na autostradzie); organizacja pięciu konferencji naukowych z zakresu diagnostyki i inteligentnych obiektów autonomicznych; LS: angielski, rosyjski, niemiecki; H: piłka nożna i siatkówka, tenis ziemny i stołowy, narciarstwo, żeglarstwo, turystyka, muzyka; PMM: rodzina, podróże, stowarzyszenia, turystyka i sport; RoS: otwartośc i pracowitość; Web: eti.pg.edu.pl/katedra-sytemow-decyzyjnych-i-robotyki; Identyfikatory naukowe - ORCID: 0000-0001-9174-546X, Scopus: 35615875000, WoS-Publons: A-1786-2008).

Jest Członkiem rad programowych i zarządów głównych licznych konferencji, czasopism: International Journal of Applied Mathematics and Computer Science od 1999; IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems od 2019; Computer Science od r. 2010; Pomiary Automatyka Kontrola (od 2002); oraz stowarzyszeń: Komitet Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk od 2007; Towarzystwo Konsultantów Polskich od 2003 (Prezes ZG od 2016); Hevelianum - Pomorski Ośrodek Prezentacji Nauki i Techniki od 2004; Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR od 2004 (Prezes ZG od 2011) - IFAC NMO. Pełnił szereg funkcji organizacyjnych, w tym przewodniczącego i współprzewodniczącego krajowych sympozjów z zakresu automatyki i diagnostyki, ponadto jest Seniorem (Senior Member) Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Elektrotechniki i Elektroniki IEEE (Control Systems Society, Computational Intelligence Society) od 1996. Jest również założycielem i Redaktorem Naczelnym Pomorskiego Wydawnictwa Naukowo-Technicznego PWNT.

Wygłosił ponad 40 proszonych wykładów oraz wykonał ponad 700 recenzji dla międzynarodowych czasopism i instytucji (200 jcr). Wypromował 11 doktorów nauk technicznych i ponad 300 dyplomantów (mgr/inż) oraz przedstawił ponad 60 opinii na temat prac kwalifikowanych (doktoratów, habilitacji i profesur, książek).

Rok 1999 przyniósł mu największy laur naukowy w postaci Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwany Polskim Noblem) w dziedzinie nauk technicznych za badania w zakresie automatyki, dotyczące projektowania adaptacyjnych układów sterowania procesami czasu ciągłego.

Publikacje książkowe

Z. Kowalczuk Synteza i Mikrokomputerowa Implementacja ... (dr), ss. 225. Politechnika Gdańska 1985
Z. Kowalczuk Dyskretne Modele ... (hab.), ss. 166, ZNPG (493). Politechnika Gdańska 1992
Z. Kowalczuk (Red.) Diagnostyka Procesów Przemysłowych, ss. 474. Politechnika Gdańska 1998
Z. Kowalczuk (Ed.) Predictive Methods for Adaptive Control. AMCS, 9(1), pp. 226. Zielona Góra 1999
J. Korbicz, J.M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (Red.) Diagnostyka Procesów - Modele ..., ss. 828. WNT 2002
Z. Kowalczuk (Red.) Diagnostyka Procesów Przemysłowych, ss. 546. PWNT 2003
J. Korbicz, J.M. Kościelny, Z. Kowalczuk, W. Cholewa (Ed.) Fault Diagnosis. ..., pp. 920. Springer Verlag 2004
Z. Kowalczuk, B. Wiszniewski (Red.) Inteligentne Wydobywanie Informacji .... PWNT 2007
C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (Red.) Zarządzanie Wiedzą ..., ss. 467. PWNT 2008
C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki (Red.) Zastosowanie Technologii Informatycznych ..., ss. 360. PWNT 2009
Z. Kowalczuk (Red.) Systemy Wykrywające ..., ss. 384. PWNT 2009
Z. Kowalczuk (Ed.) Diagnosis of Processes and Systems, pp. 318. PWNT 2009
E. Szczerbicki, C. Orłowski, Z. Kowalczuk (Eds.) Merging Knowledge Management & IT. Systems Science, 35(3), pp. 67. WUT 2009
Z. Kowalczuk (Red.) Charakterystyka Energetyczna Budynków, ss. 276. PWNT 2010
C. Orłowski, Z. Kowalczuk Modelowanie Procesów Zarządzania ..., ss. 294. PWNT 2012
Z. Kowalczuk, C. Orłowski Advanced Modeling ... in Infrmation Technology, pp. 375. Springer Verlag 2014
Z. Kowalczuk, M. Domżalski (Eds.) Advanced Systems for Automation and Diagnostics, pp. 1-234. PWNT 2015
Z. Kowalczuk (Ed.) Advanced and Intelligent Computations ..., vol. AISC 386, pp. 442. Springer 2016
M. Domżalski, Z. Kowalczuk Wyznaczanie Trajektorii ... Obiektów ..., ss. 140. PWNT 2016
M. Czubenko, Z. Kowalczuk Elementy psychologii w kontekście autonomii robotów, ss.108. PWNT 2019

 

Notka biograficzna

Prof. DSc PhD MScEE (2003, 1993, 1986, 1978). Since 1978 he has been with the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gda\'{n}sk University of Technology, where he is a Full Professor in automatic control and robotics, and the Chair of the Department of Robotics and Decision Systems. He held visiting appointments at University of Oulu (1985), Australian National University (1987), Technische Hochschule Darmstadt (1989), and at George Mason University (1990-1991). Main interests include robotics, adaptive and predictive control, system modeling and identification, failure detection, signal processing, artificial intelligence, control engineering and computer science. He has authored and co-authored for over 20 books (incl. WNT 2002, Springer 2004, 2014, 2016, PWNT 2007-2019) and 70 book chapters, over 100 journal papers (45 on JCR) and over 240 conference publications. Over 2500 citations (IF 67-70, HI 9-18). He has made over 700 reviews (200 jcr) for international magazines and conferences. He promoted 11 PhD and over 300 MSc/BSc Students. He is the President of the Polish Consultants Society and of POLSPAR -- the Polish Society for Measurements, Automatic Control and Robotics (the NMO of IFAC). Intern. ident. - ORCID: 0000-0001-9174-546X, Scopus: 35615875000, WoS-Publons: A-1786-2008.

Since 2003 professor Kowalczuk is the founder and chief editor of the publishing house PWNT -- the Pomeranian Science and Technology Publishers. He is also a recipient of 1990 and 2003 Research Excellence Awards of Polish National Education Ministry, and the 1999 Polish National Science Foundation Award in automatic control.

Main (WoS/TR/ISI) Publications (45 out of over 100)

Z. Kowalczuk „Finite register length ...” Automatica, vol.25, no.3, pp. 393-405, 1989

Z. Kowalczuk „On discretization ...” IEEE Trans., Circuits and Systems, CAS-38(12), 1460-1477, 1991

Z. Kowalczuk „Competitive identification ... ” Automatica, 28(1), 193-201, 1992

J.J. Gertler, M. Costin, X-W. Fang, R. Hira, Z. Kowalczuk, Q. Luo „Model-based on-board ...” Control Engineering Practice, 1(1), 3-17, 1993

Z. Kowalczuk „Discrete approximation ...a survey” IEE Proc.-G, Circuits, Devices and Systems, 140 (4), 264-278, 1993

J. Gertler, M. Costin, X-W. Fang, Z. Kowalczuk, ... „Model based diagnosis ...” IEEE Tr. on Control Systems Technology, 3(1), 61-69, 1995

Z. Kowalczuk, P. Suchomski, A. Marcińczyk „D-t ... generalised predictive ... ” Applied Mathematics and Computer Sci., 6(4), 707-732, 1996

Z. Kowalczuk „Adaptive d-t identification ... ” Applied Mathematics and Computer Science, 7(1), 41-75, 1997

Z. Kowalczuk, P. Suchomski „Analytical design ... ” Applied Mathematics and Computer Science, 9(1), 53-100, 1999

Z. Kowalczuk (Ed.) „Predictive Methods ... ” Applied Mathematics and Computer Science, 9(1), 1-226, 1999

Z. Kowalczuk, P. Suchomski, T. Białaszewski „Evolutionary .. optimisation ...” Applied Mathematics and Computer Sci., 9(3), 689-709, 1999

Z. Kowalczuk, P. Suchomski „C-t generalised predictive ... ” IEE Proc. – Control Theory and Applications, D146(1), 65-75, 1999

Z. Kowalczuk, P. Suchomski „Control of delay plants ... ” Control and Cybernetics, 28(2), 291-314, 1999

Z. Kowalczuk, J. Kozłowski „Continuous-time approaches to identification ... ” Automatica, 36(8), 1229-1236, 2000

P. Suchomski, Z. Kowalczuk „Analytical stable CGPC design ...” Intern. Journal of Control, 73(17), 1605-1620, 2000

Z. Kowalczuk, P. Uruski „Kalman filtering ... ” Polish Maritime Research, 7(4), 15-19, 2001

P. Suchomski, Z. Kowalczuk „Pre-arrangement of solvability ... of GPC” Adaptive Control and Signal Processing, 16(3), 177-191, 2002

Z. Kowalczuk, P. Suchomski „Simple stable d-t generalised predictive control ... ” Control and Cybernetics, 31(1), 17-41, 2002

P. Suchomski, Z. Kowalczuk „Analytical design of stable ... ” Optimal Control Applications and Methods, 23(5), 239-273, 2002

Z. Kowalczuk, C. Orłowski „Design of knowledge-based systems ... ” Cybernetics and Systems, 35, 487-498, 2004

Z. Kowalczuk, P. Suchomski „Robust continuous-time controller ... ” Optimal Control Applications and Methods, 24(5), 235-262, 2004

Z. Kowalczuk, P. Suchomski „D-t predictive control ... ” Applied Mathematics and Computer Science, 15(1), 5-34, 2005

Z. Kowalczuk, T. Białaszewski „Improving evolutionary ... ” Artificial Intelligence. LNAI 4029, Springer-Verlag, 390-399, 2006

C. Orłowski, Z. Kowalczuk „Knowledge management ... ” Knowledge-Based Intelligent ... . LNAI 4251, Springer-Verlag, 671-678, 2006

Z. Kowalczuk, T. Białaszewski „Niching mechanisms ... ” Applied Mathematics and Computer Science, 16(1), 59-84, 2006

Z. Kowalczuk, C. Orłowski „KM based on formal ... ” Cybernetics and Systems, 38(5), 611-626, 2007

Z. Kowalczuk, K.E. Oliński „Sub-optimal fault-tolerant control ... ” Applied Mathematics and Computer Science, 18(4), 50-61, 2008

Z. Kowalczuk, M. Sankowski „Soft- and hard-decision ... ” IEEE Tr. Aerospace and Electronic Systems, 46(4), 2056-2065, 2010

M. Krzaczek, Z. Kowalczuk „Thermal Barrier ... ” Energy and Buildings, 43, 823–837, 2011

Z. Kowalczuk, J. Kozłowski „Nonquadratic quality criteria ... ” IET Control Theory and Applications, 5(13), 1494-1508, 2011

Z. Kowalczuk, M. Czubenko „Intelligent decision-making system ... ” Applied Mathematics and Computer Science, 21(4), 671-684, 2011

Z. Kowalczuk, M. Domżalski „Optimal asynchronous estimation ... ” I.J. of Systems Science, 43(8), 1431-1440, 2012

Z. Kowalczuk, M. Domżalski „Asynchronous distributed state estimation ... ” Adaptive Control and Signal Processing, 26, 384–399, 2012

Z. Kowalczuk, J. Wszołek „Networked Object Monitor ... ” Metrology and Measurement Systems, 19(3), 521-530, 2012

Z. Kowalczuk, K.E. Oliński „Toolgraph design ... ” Mathematical Problems in Engineering, 2012(142060), 1-16, 2012

M. Krzaczek, Z. Kowalczuk „Gain scheduling control ... ” Control Engineering Practice, 20(12), 1325-1336, 2012

Z. Kowalczuk, M. Domżalski „Asynchronous distributed state estimation... ” Applied Mathematics and Computer Sci., 23(2), 327-339, 2013

Z. Kowalczuk, C. Orłowski „Model of a maturity capsule ... ” Cybernetics and Systems, 45(2), 123-135, 2014

J. Kozłowski, Z. Kowalczuk „On–line parameter and delay estimation ... ” Applied Mathematics and Computer Sci., 25(2), 223-232, 2015

M. Czubenko, Z. Kowalczuk, A. Ordys „Autonomous driver ... ” Cognitive Computation, 7(5), 569-581, 2015

Z. Kowalczuk, M. Czubenko “Computational Approaches to Modeling Artificial Emotion ...” Frontiers in Robotics and AI, 3(21), 1-12, 2016 

Z. Kowalczuk, J. Wszołek "Analysis of economical lighting ...", Metrology and Measurement Systems, 24(3), pp. 101-116, 2017

Z. Kowalczuk, T. Białaszewski "Gender Approaches to EMOO ...", Engineering Optimization, 50(1), pp. 121-145, 2018

Z. Kowalczuk, M. Tatara "Sphere drive and control system for haptic ...", IEEE Tr Control Systems Technology, 27(2), pp. 558-602, 2019

Z. Kowalczuk, M. Czubenko, T. Merta “Interpretation and modeling of emotions in ...”, Engineering Applications of AI, 91(), pp. 1-17, 2020

Z. Kowalczuk, M. Tatara „Improved model of isothermal and incompressible fluid flow ...”, J. of Fluid Mechanics, 891(), 2020