Konsorcjum Gdańska Chemia Akademicka

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego utworzyły konsorcjum naukowe pod nazwą Gdańska Chemia Akademicka. To pierwsze tak szerokie porozumienie między gdańskimi chemikami i największymi w regionie pomorskim uczelniami. Umowa została podpisana 9 lipca 2015 r. na Wydziale Chemii UG.

 

Konsorcjum poszerzy możliwości kształcenia i pozyskiwania grantów na badania naukowe, w tak ważnych dla gospodarki dziedzinach jak chemia, biochemia, biotechnologia, ochrona zdrowia i środowiska człowieka czy inżynieria materiałowa. Wzmocni także pozycję, już dziś wysoko notowanych w rankingach i ministerialnych ocenach, wydziałów chemicznych obu uczelni.

Jak podkreślają inicjatorzy powołania konsorcjum, ma ono sprzyjać powoływaniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych złożonych z uczonych obu uczelni, których badania uzyskiwać będą dofinansowanie ze źródeł krajowych i zagranicznych. Docelowo, wydziały chemiczne PG i UG planują połączenie swoich studiów III stopnia w jedno międzyuczelniane interdyscyplinarne studium doktoranckie. Będzie to jedyna tego typu instytucja w Polsce oferująca zdobycie stopnia naukowego we wszystkich dyscyplinach nauk chemicznych, tj. chemii, biochemii, biotechnologii, ochronie środowiska i technologii chemicznej. Dzięki bogatej ofercie wykładowej profesorów wizytujących z zagranicy oraz zintegrowanemu programowi wspierania wymiany doktorantów ze światowymi ośrodkami naukowymi studia będą miały charakter międzynarodowy.

Gdańscy chemicy zabiegać również będą o pozyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Konsorcjum koordynować będzie prowadzenie wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków na projekty badawcze, badawczo-rozwojowe oraz inwestycyjne ze źródeł krajowych i zagranicznych. W jego ramach opracowane zostaną także procedury umożliwiające efektywne wykorzystanie infrastruktury badawczej obu wydziałów.

Jednym z priorytetów gdańskich chemików jest stymulowanie rozwoju młodej kadry naukowej poprzez działania wspierające realizację projektów badawczych, mobilność międzynarodową oraz ich awans naukowy w obu jednostkach.

Konsorcjum umożliwi także lepsze i bardziej efektywne promowanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych.

Warto podkreślić, że wydziały chemiczne PG i UG już obecnie wspólnie realizują wiele inicjatyw. Prowadzą m.in. projekty badawcze z zakresu chemii medycznej, chemii analitycznej i chemii nanocząsteczek, a obecnie przygotowują wspólne projekty skierowane do studentów i doktorantów w ramach funduszy europejskich (konkurs POWER). 

 

* fot. Justyna Jazgarska, laureatka ogólnopolskiego konkursu "Politechnika Gdańska w roku jubieluszowym".

 

Galeria zdjęć