„Szkoła Orłów” – stypendia i wsparcie dla wybitnych studentów

Od roku akademickiego 2018/2019 Politechnika Gdańska przystępuje do projektu „Szkoła Orłów”, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest stworzenie na uczelni ścieżek kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów pierwszego roku (wyłonionych na podstawie wyników olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym), a także najlepszych studentów kolejnych lat studiów pierwszego stopnia (wybranych na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Podstawowym zadaniem, jakie stawia sobie Politechnika Gdańska będzie stworzenie odpowiedniej ścieżki dydaktycznej dla wybitnie uzdolnionych młodych osób z wykorzystaniem indywidualnego programu studiów, możliwości współpracy z dedykowanymi tutorami oraz wsparcia stypendialnego w wysokości 1370,70 zł miesięcznie.

Istotne jest, aby wybitni studenci objęci wsparciem w „Szkole Orłów” utrzymywali w trakcie nauki wysoką średnią ocen, a po drugim roku studiów rozpoczęli pod opieką swojego tutora realizację projektu badawczo-dydaktycznego. Udział studenta w projekcie powinien zakończyć się przygotowaniem publikacji mającej walor naukowy po trzecim roku studiów.

Więcej  informacji na temat wsparcia w ramach „Szkoły Orłów” można uzyskać w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych lub w  Centrum Rekrutacyjnym Politechniki Gdańskiej (rekrutacja@pg.edu.pl, tel. 58 348 67 00).

fot. Krzysztof Deptuła / FlyPics.pl