"Impuls do dalszego, dynamicznego rozwoju". Opinie o utworzeniu nowego wydziału na PG

– Połączenie wydziałów pozwoli nam na budowanie silnej pozycji PG w branży morskiej, która w ostatnich latach rozwija się coraz szybciej – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. O swoich przemyśleniach dotyczących utworzenia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa na Politechnice Gdańskiej opowiadają przedstawiciele władz uczelni, łączonych wydziałów oraz studenci.

 

* * *
Dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. PG, dziekan elekt Wydziału Mechanicznego PG (wcześniej: prodziekan ds. innowacji i organizacji dydaktyki WM)

Wydział Mechaniczny i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa mają swoje mocne i słabsze strony, ale planowana integracja powinna doprowadzić do wzmocnienia „słabych ogniw”. Ponadto, na obydwu wydziałach znajdują się laboratoria, specjalności i specjaliści zajmujący się pokrewną tematyką, zatem połączenie powinno dać pracownikom większą swobodę korzystania z dotychczasowej bazy laboratoryjnej oraz możliwość migracji pracowników w obrębie obecnych katedr i zespołów. W przyszłości może się to przełożyć na tworzenie nowych, silnych zespołów badawczych i interesujących projektów naukowych.

Co więcej, dominującą dyscypliną naukową na obu wydziałach jest inżynieria mechaniczna. Przyszła ocena jakości działalności naukowej w obrębie tej dyscypliny będzie mogła być zatem przeprowadzana głównie w ramach jednego, nowego wydziału, zamiast dwóch osobnych - a za taką oceną będą szły również wyższe środki finansowe przyznawane uczelni z budżetu państwa. Jeden duży wydział, z osadzoną w nim radą dyscypliny naukowej, powinien także spowodować większy wpływ wydziałowych władz na działalność naukową pracowników, m.in. poprzez odpowiednie motywowanie, wspieranie i premiowanie ich osiągnięć naukowych.

Kolejnym ważnym tematem jest proces dydaktyczny, który będzie realizowany na nowym wydziale. Prowadzone obecnie kierunki studiów powinny być oczywiście utrzymane, zwłaszcza że każdy z obecnych wydziałów ma swoje sztandarowe, wiodące kierunki. Na obydwu wydziałach jest jednak wiele przedmiotów, które mogłyby mieć ujednolicony program i mogłyby być realizowane wspólnie - w zależności od liczby studentów i dostępności sal wykładowych. Poza przedmiotami oczywistymi, takimi jak matematyka czy fizyka, chodziłoby tu o przedmioty ściśle techniczne, jak mechanika, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, itp.

***
Dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. PG, dziekan elekt Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG (wcześniej: prodziekan ds. nauki OiO)

Branża morska w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco się zmieniła. Upadł wielki przemysł stoczniowy, a w jego miejsce powstało mnóstwo mniejszych firm. Dość powiedzieć, że związek pracodawców Forum Okrętowe zrzesza obecnie blisko sto firm z branży okrętowej. Polska stała się też największym w Europie producentem jachtów, a w Trójmieście nieprzypadkowo ulokowane są biura największych światowych firm z branży okrętowej.

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG od kilku dziesięcioleci kształci kadry i wykonuje prace projektowe oraz badania dla tej ważnej dla Polski gałęzi przemysłu. Świat wokół nas zmienia się jednak bardzo szybko i nie mam wątpliwości, że musimy za tymi zmianami nadążać. Liczą się duże i silne jednostki.

Dlatego wierzę, że połączenie dwóch wydziałów PG: Wydziału Mechanicznego z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa, i zarazem powstanie nowego, silniejszego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, pozwoli na osiągnięcie wysokiego poziomu badań naukowych dzięki optymalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów w postaci kapitału ludzkiego i infrastruktury. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa przejdzie przy tym restrukturyzację i stanie się autonomicznym instytutem, posiadającym własny budżet i kierunki kształcenia.

Oczekuję, że dzięki fuzji możliwe będzie podejmowanie jeszcze ambitniejszych prac badawczych -także takich inspirowanych przez przemysł okrętowy czy jachtowy, a także kształcenie kolejnych pokoleń inżynierów „okrętowców”.

***
Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Nowy wydział będzie mocnym impulsem do dalszego, dynamicznego rozwoju PG, a decyzja senatu o integracji obydwu wydziałów wynikała głównie z potrzeby jeszcze bardziej ścisłej współpracy PG z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni. Na całym świecie współpraca świata nauki z przemysłem staje się coraz szersza i wieloaspektowa, a kompetencje i możliwości nowego wydziału świetnie się w ten trend wpiszą.

Połączenie wydziałów pozwoli nam również na budowanie silnej pozycji PG w branży morskiej, która w ostatnich latach rozwija się coraz szybciej. Dzięki ukierunkowaniu prac naukowych i dydaktyki na nowym wydziale na takie obszary, jak budowa i remonty nabrzeży portowych, nowoczesnych statków i autonomicznych jednostek nawodnych, a także morskich elektrowni wiatrowych, będziemy odgrywać jeszcze większą rolę w rozwijaniu gospodarki morskiej w Polsce.

Utworzenie nowego wydziału wpisuje się przy tym w długofalową strategię rozwoju regionu Pomorza i południowej części Bałtyku. Już dzisiaj wiemy doskonale, że branża morska należeć będzie do najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu na całym świecie. PG ma zamiar nie tylko uczestniczyć w tym zjawisku poprzez dostarczanie na rynek kierunkowo wykształconych i świetnie przygotowanych kadr, ale również wspierać je kompetencjami naszych naukowców i efektami ich projektów badawczych.

***
Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju.

Kwestia połączenia dwóch wydziałów z ogromnymi tradycjami to efekt konieczności wzmocnienia i wzajemnego wpływu na zwiększenie efektywności naukowej w obszarze dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna, do której przypisani są naukowcy z obydwu wydziałów. Dyscyplina ta na chwilę obecną jest sklasyfikowana w ministerialnej kategorii A, co wymaga skoncentrowanych wysiłków władz uczelni w kierunku jej utrzymania. Jest to też jeden z warunków utrzymania prestiżu w obszarze kontaktu uczelni z przemysłem morskim.

Z drugiej strony, chęć utrzymania tradycji morskich w Politechnice Gdańskiej wymaga gruntownej restrukturyzacji i dywersyfikacji poszczególnych grup z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Niemożliwe jest, na chwilę obecną, zdecydowane podniesienie parametrów bibliometrycznych jego pracowników, będących wiodącym parametrem ewaluacyjnym, ale możliwe jest kontynuowanie działalności związanej ze współpracą z przemysłem morskim, gdzie niezaprzeczalna jest rozpoznawalność wydziału OiO. Wymagane jest więc kształcenie kadr w tym właśnie kierunku.

Żeby sprostać takim wymaganiom, należy rozbudować i wzmocnić kompetencje dydaktyczne i usługowe wydziału, przekazując kompetencje naukowe młodej kadrze, która w ostatnim okresie osiągnęła profesorskie stanowiska naukowe w obszarze inżynierii mechanicznej. Przyszłość odbudowania Wydziału Okrętowego wiąże się z odbudową kadry i kompetencji naukowych związanych z techniką morską, co może nastąpić tylko na mocnym, wspólnym wydziale oraz w konkurencyjnym środowisku naukowym.

***
Prof. Michał Wasilczuk, Wydział Mechaniczny, Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej

Konieczność połączenia Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa i Wydziału Mechanicznego została w mojej opinii przypieczętowana przez zmiany wprowadzone przez reformę systemu Nauki. Wtedy to, po pierwsze, w procesie tworzenia nowej listy dyscyplin naukowych nie uwzględniono inżynierii morskiej, a taka dyscyplina występuje w światowych rankingach akademickich, czy w klasyfikacji czasopism naukowych

Kolejną przyczyną jest zasada oceny całych dyscyplin naukowych na danej uczelni, która powoduje, że - niezależnie od form organizacyjnych - wspólnej ocenie poddane zostaną wymierne efekty pracy naukowców z obu dotychczasowych wydziałów. I właśnie z punktu widzenia pełnionej przeze mnie obecnie funkcji Przewodniczącego Rady Dyscypliny połączenie wydziałów jest celowe i ważne, ponieważ umożliwia spójne stymulowanie rozwoju naukowego całej dyscypliny.

Ponadto, co ma znaczenie dla wyników ewaluacji, jednolite będzie administrowanie formalnymi aspektami oceny takimi jak: kwalifikowanie pracowników do grupy pracowników badawczo- dydaktycznych, wypełnianie slotów publikacyjnych, czy punktacja artykułów.

Istniejąca już współpraca w obszarze tribologii i inżynierii łożyskowania stanie się dobrym przykładem dla innych zespołów, a większa spójność organizacyjna może wpłynąć również na rozwój nowych kierunków badań, dających efekt synergii.

***

Tomasz Słowik, student Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa, wiceprzewodniczący SSPG ds. dydaktyki i jakości kształcenia

Nowy wydział będzie korzystał z przewagi wspólnych zasobów, jednocześnie nie wymagając znaczących zmian w swojej ofercie dydaktycznej i naukowej. Planowana, silna pozycja naukowa wydziału IMiO będzie pozytywnie wpływać na jego prestiż w oczach studentów, podnosząc elitarność placówki, i dalej, przyciągać studentów o większej chęci kontynuowania kariery zawodowej na ścieżce naukowo-badawczej.

Wspólna oferta studiów, prezentowana przez oba wydziały, zapewnia szerokie możliwości ukierunkowania się studenta w ramach dyscypliny inżynieria mechaniczna, uwzględniając w tym kierunki zajmujące się zarówno zagadnieniami wytrzymałościowymi, eksploatacją i praktycznym wykorzystaniem systemów mechanicznych, jak również zarządzaniem procesem produkcyjnym
i eksploatacyjnym.

Ponadto, obszar tematyczny studiów połączonych wydziałów jest zdywersyfikowany i oferuje zarówno projektowanie oraz konstrukcję obiektów morskich i pojazdów lądowych, jak również projektowanie systemów napędowych, czy zarządzanie jakością produkcji. Oba wydziały miały też już okazję do prowadzenia wspólnego kierunku studiów przy wykorzystaniu wspólnych zasobów obu jednostek, poprzez międzywydziałowy kierunek Energetyka.

Zobacz więcej: Inżynieria Mechaniczna i Okrętowa. Nowy wydział na Politechnice Gdańskiej 

 

Na zdjęciu od lewej strony, górny rząd: dr hab. inż. Wojciech Litwin, dziekan elekt Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG prof. PG, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG; Dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. PG, dziekan elekt Wydziału Mechanicznego PG; w dolnym rzędzie: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju, prof. Michał Wasilczuk, Wydział Mechaniczny, Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej oraz Tomasz Słowik, student Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa, wiceprzewodniczący SSPG