18 nowych projektów naukowych

 • Narodowe Centrum Nauki po raz dwunasty rozstrzygnęło konkursy OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Finansowanie na realizację badań naukowych otrzymało 18 naukowców Politechniki Gdańskiej.

   

  W konkursie OPUS mógł startować każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Do konkursu złożono 1786 wniosków. 

  PRELUDIUM adresowane jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1171 wniosków. 

  Z kolei SONATA to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. Do konkursu wpłynęły 882 wnioski.

   

  Laureaci konkursów NCN z Politechniki Gdańskiej

  OPUS 12  

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Kłosowski, WILiŚ, Badanie mechanicznych właściwości kości oczodołu i numeryczna analiza dynamiczna urazów oczodołu typu blow-out weryfikowana obserwacjami klinicznymi, 641 200,00 zł
  2. prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, WCH, Pochodne aromatycznych makrolidów polienowych o polepszonej selektywnej toksyczności, 943 050,00 zł
  3. prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk, WM, Studia nad wykorzystaniem lewitacji akustycznej wywołanej efektem Poisson'a do bezstykowego transportu lekkich obiektów, 581 450,00 zł
  4. dr hab. inż. Wojciech Litwin, WOiO, Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy, 656 800,00 zł
  5. prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, WETI, Sensor CMOS z inteligentną siecią pikseli o strukturze warstwowej do szybkiej rejestracji i jednoczesnego wydobywania informacji z obrazu, 791 700,00 zł
  6. prof. dr hab. inż. Maria Gazda, WFTiMS, Tlenki trójprzewodzące, 1 019 720,00 zł
  7. prof. Luciano Renato Segreto, WZiE, Magiczny trójkąt Gdańska. Lasy, handel drewnem i rynki międzynarodowe (1870–1939), 115 050,00 zł
  8. dr hab. Ewa Augustin, WCH, Odpowiedź biologiczna indukowana przez niesymetryczne bisakrydyny o wysokiej aktywności przeciwnowotworowej w komórkach ludzkiego raka okrężnicy i płuc, wzmocniona przez dostarczenie tych związków w postaci koniugatów z nanocząstkami, 1 343 220,00 zł

  PRELUDIUM

  1. mgr inż. Karol Parchem, WCH, (opiekun hab. inż. Agnieszka Bartoszek), Charakterystyka produktów utlenienia fosfolipidów oraz określenie toksyczności i zdolności utlenionych fosfolipidów i produktów ich trawienia do indukcji komórkowego stresu oksydacyjnego w modelowych liniach komórek przewodu pokarmowego, 100 000,00 zł
  2. mgr inż. Karolina Cysewska, WETI, (opiekun dr hab. inż. Piotr Jasiński), Warstwy z polimerów przewodzących dla biodegradowalnych metalicznych materiałów na implanty, 99 600,00 zł     
  3. mgr inż. Mariusz Szkoda, WCH, (opiekun prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak),  Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu, 99 800,00 zł
  4. mgr inż. Łukasz Nierzwicki, WCH, (opiekun dr hab. inż. Jacek Czub), Mechanizm rozpoznania i wiązania substratów przez gamma-sekretazę na przykładzie prekursora polipeptydów beta-amyloidowych, 131 000,00 zł
  5. mgr inż. Dagmara Szymczewska, WETI, (opiekun dr hab. inż. Piotr Jasiński), MnCo2O4 nanoszone za pomocą pirolizy aerozolowej na stalowe interkonektory jako warstwa ochronna, 99 992,00 zł
  6. mgr inż. Joanna Głazowska, WCH, (opiekun dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek), Kwasy nukleinowe w żywności, rodzaje i zawartość w surowcach i przetworzonych produktach żywnościowych, 49 950,00 zł           
  7. mgr inż. Michał Mielniczek, WCH, (opiekun prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki), Opracowanie nowej metody do badania dynamicznych procesów ładowania i rozładowania superkondensatorów litowo-jonowych, 138 680,00 zł
  8. mgr inż. Beata Adamczak, WCH, (opiekun  dr hab. inż. Jacek Czub), Opracowanie i walidacja teoretycznego modelu pozwalającego na przewidywanie wpływu osmolitów na stabilność strukturalną białek na podstawie ich sekwencji aminokwasowej, 91 800,00 zł

  SONATA

  1. dr inż. Kamila Żelechowska, WFTiMS, Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych funkcjonalizowanych grupami fosfonowymi, 442 720,00 zł
  2. dr inż. Anna Zielińska-Jurek, WCH, Badania nad syntezą, charakterystyką właściwości fizykochemicznych oraz fotokatalitycznych nanokompozytów TiO2 opartych na ferrytach spinelowych i heksagonalnych do utleniania zanieczyszczeń organicznych w fazie wodnej. 408 600,00 zł 

   

  Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Galeria zdjęć