25 tys. zł czeka na zwycięzcę konkursu na pracę popularnonaukową

Po raz drugi rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk, ogłosił konkurs na monografię popularnonaukową. Czas na złożenie konspektu pracy mija 1 maja 2016 r., zaś termin dostarczenia gotowej monografii wyznaczono na 1 marca 2017 r. Laureat konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 25 tys. zł brutto.

Powstałe w wyniku konkursu monografie mają prezentować osiągnięcia naukowe pracowników Politechniki Gdańskiej. Ważne jest też, by zawierały informacje na temat możliwości prowadzenia projektów badawczych z danej dziedziny na PG oraz ocenę ich innowacyjności i potencjału wdrożeniowego.

Temat przewodni pracy uczestnicy konkursu mogą wybierać spośród poniższych tematów strategicznych:

  • nowe technologie w zakresie energetyki,
  • choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna,
  • zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne,
  • nowoczesne technologie materiałowe,
  • środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo,
  • społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków,
  • bezpieczeństwo i obronność państwa.

Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy naukowo-badawczy i nauczyciele akademiccy, legitymujący się przynajmniej stopniem doktora, dla których Politechnika Gdańska jest podstawowym miejscem pracy. Do konkursu mogą również przystąpić emerytowani pracownicy naukowo-badawczy i nauczyciele akademiccy PG.

W Komisji Konkursowej zasiądą: rektor Politechniki Gdańskiej, a także prorektor ds. nauki (koordynator konkursu), prorektor ds. kształcenia, prorektor ds. rozwoju i jakości i prorektor ds. współpracy i innowacji.

W konkursie oceniane będą prace indywidualne, a także zespołowe, opracowane maksymalnie przez pięciu współautorów. Przy czym, przynajmniej redaktor monografii musi być zatrudniony na Politechnice Gdańskiej.

Monografia zgłoszona do konkursu musi być pracą w pełni oryginalną, niepublikowaną w całości lub we fragmentach przed ogłoszeniem konkursu ani w trakcie jego trwania. Istotnym kryterium oceny będzie atrakcyjna i zrozumiała forma dla czytelników nienaukowców.

***

Warto pamiętać, że w poprzedniej edycji konkursu na monografię popularnonaukową za najlepszą pracę uznana została publikacja pt. „Zrównoważone systemy gospodarowania wodą deszczową". Jej autorkami są dr hab. inż. Ewa Wojciechowska, dr hab. inż. Magdalena Gajewska, mgr inż. Nadia Żurkowska, prof. Hanna Obarska-Pempkowiak oraz mgr inż. Magdalena Surówka. Publikacja ta jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządów, architektów, urbanistów, organizacji pozarządowych, studentów kierunków inżynierii i ochrony środowiska oraz kierunków przyrodniczych. Pozwala lepiej zrozumieć zrównoważone podejście do zagospodarowania wód deszczowych w miastach.

Załączone pliki