Bazylika pw. Św. Mikołaja w Gdańsku. Eksperci przedstawili wyniki prac i rekomendacje

Członkowie zespołu, który opracowuje ekspertyzę stanu technicznego Bazyliki pw. Św. Mikołaja w Gdańsku, przedstawili na Politechnice Gdańskiej wyniki swoich dotychczasowych prac. Zaprezentowano także wstępne wnioski z nich płynące oraz rekomendacje do dalszych działań ratunkowych tego cennego zabytku.

 

W spotkaniu w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej uczestniczyli: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG,  Mariusz Miler, kanclerz Politechniki Gdańskiej, dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. uczelni, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz pozostali członkowie zespołu, przedstawiciele o. Dominikanów, w tym przeor o. Michał Osek, przedstawiciele władz miasta z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz i wiceprezydentem Alanem Aleksandrowiczem, Igor Strzok, wojewódzki konserwator zabytków i Grzegorz Sulikowski, miejski konserwator zabytków oraz radni gdańskiej rady miasta.

Bazylika pw. Św. Mikołaja to jeden z najważniejszych gdańskich zabytków. Jak podkreślał podczas spotkania dr inż. arch. Piotr Samól z Wydziału Architektury, to jedyna świątynia w Gdańsku nietknięta zniszczeniami wojennymi. 30 października 2018 r., po odkryciu spękań na sklepieniach i filarach nawy południowej, w obawie przed możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej, bazylika została wyłączona z użytkowania.

W ramach prac ratunkowych powołano zespół ekspertów, w skład którego weszli m.in. naukowcy z Politechniki Gdańskiej, celem przeprowadzenia badań i ekspertyz stanu technicznego bazyliki.

– Dotychczas zebrane informacje oraz uzyskane wyniki badań pozwalają na sformułowanie wstępnej tezy, że uszkodzenia sklepień nawy południowej są związane z osiadaniem ceglanych filarów, które przypuszczalnie wynikają z rozluźnienia struktury fundamentów kamiennych spowodowanej zmianami wilgotności gruntu i osłabieniem zaprawy wiążącej (wapiennej i glinianej) będących prawdopodobnie następstwem lokalnej i okresowej zmiany warunków gruntowo-wodnych w sąsiedztwie budynku bazyliki – mówi dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz, prof. uczelni, z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Podczas spotkaniu mgr inż. Tomasz Majewski, członek zespołu, przedstawił wybrane wyniki potwierdzające postawioną tezę co do przyczyn uszkodzeń w nawie południowej bazyliki.

Zespół ekspertów ustalił, opierając się na wynikach wykonanych badań i pomiarów, że –według stanu na październik 2019 r. – brak jest jakichkolwiek naukowych oraz technicznych przesłanek wskazujących, że dotychczasowy sposób użytkowania Bazyliki pw. Św. Mikołaja w Gdańsku, jak również przyległych do niej pozostałych obiektów sakralnych, a więc klasztoru oraz domu duszpasterskiego, przyczynił się do pogorszenia stanu technicznego innych obiektów budowlanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku bazyliki oraz że brak jest dowodów potwierdzających, że dotychczasowe inwestycje prowadzone na terenie przyległym do bazyliki, przyczyniły się do pogorszenia jej stanu technicznego.

Zaprezentowany podczas spotkania harmonogram postępu prac budowlano-konserwacyjnych zakłada w pierwszym etapie (obecnie realizowanym) likwidację skutków i bezpośrednich przyczyn awarii kościoła. Zakończenie budowy rusztowania wsporczego planowane jest na przełom listopad i grudnia 2019 r. Natomiast wstępne prace diagnostyczne oraz sformułowanie ostatecznych zaleceń w ramach opracowywanej ekspertyzy technicznej ma nastąpić na przełomie stycznia i lutego 2020 r.

Galeria zdjęć