Dostępność Plus – Politechnika Gdańska partnerem programu zwiększającego niezależność wszystkich

Politechnika Gdańska jako jedna z dwóch uczelni w kraju jest partnerem programu Dostępność Plus. Uczelnia podpisując w kwietniu 2018 r. deklarację Partnerstwa na rzecz dostępności zobowiązała się do współpracy na rzecz realizacji założeń programu prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na lata 2018-2025. Jego głównym celem jest swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

 

Będąc osobami w pełni sprawnymi nie zastanawiamy się nad barierami, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej, w dostępie do usług czy komunikacji miejskiej. Jesteśmy w pełni niezależni, bo możemy pokonywać bariery, jakimi są schody czy to do budynku lub pojazdu komunikacji miejskiej. Wyobraźmy sobie sytuację, w której osoba poruszająca się na wózku chce gdzieś dojechać, ale akurat przyjechał tramwaj ze stromymi schodami. W pierwszej chwili myślimy, że na pewno ktoś pomoże jej wsiąść, może ktoś spyta się czy pomóc, przecież ja zawsze pomagam… a jeżeli akurat nikogo nie będzie w pobliżu lub po prostu nikt nie zareaguje? Sami możemy mieć np. nogę w gipsie, i te dwa schodki i dla nas  staną się barierą. Czy też chcielibyśmy być zależni od innych, prosić o pomoc? Czy tak chętnie dalibyśmy się wnieść obcej osobie do tramwaju?

Budowanie niezależności funkcjonowania osób z ograniczoną mobilnością i percepcją, czy ona będzie stała czy czasowa zależy od wdrażania filozofii projektowania uniwersalnego, której definicję do polskiego porządku prawnego wprowadza Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowana w 2012 roku. Projektowanie uniwersalne to zasady, jakimi powinni kierować się projektanci, aby przestrzeń publiczna, środki transportu i dostęp do usług gwarantował równoprawne korzystanie przez jak największą liczbę użytkowników, bez konieczności specjalnych adaptacji.

Program Dostępność Plus zakłada, że zostaną opracowane modelowe programy nauczania w oparciu o standardy projektowania uniwersalnego oraz uruchomione zostaną projekty naukowo-badawcze, aby wypracować innowacyjne rozwiązania techniczne wspierające osoby z niepełnosprawnościami i seniorów. Istotą działań programu Dostępność Plus jest upowszechnienie idei projektowania uniwersalnego, poprzez zwrócenie uwagi na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z uwagi na bariery w dostępie do środowiska zbudowanego, przedmiotów użytkowych i środków transportu.

Od wielu lat tematykę projektowania uniwersalnego na Politechnice Gdańskiej promuje dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG.

– Program Dostępność Plus ma wspierać rozwój programów edukacyjnych i badawczych, co może zapewnić lepsze przygotowanie absolwentów do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, gdzie idee równoprawnego dostępu i niezależne funkcjonowanie osób starszych i z niepełnosprawnościami stają się wymogiem czasu i odpowiedzialności za obecne i przyszłe pokolenia – mówi prof. Marek Wysocki.

Razem bądźmy wrażliwi na potrzeby innych!

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności.