Dr hab. Wolszczak-Derlacz w Radzie NCN

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG, kierownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej została powołana na członka Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN).

 

– Powiem szczerze, jest to dla mnie bardzo duże zaskoczenie i nobilitacja, szczególnie, jeżeli weźmie się pod uwagę listę zgłoszonych kandydatów. Chciałabym podziękować władzom Wydziału Zarządzania i Ekonomii za wysunięcie mojej kandydatury i zabieganie o poparcie innych ośrodków, w sumie zostałam zgłoszona przez cztery podmioty. Widzę, że wśród 24 członków Rady jestem jedynym ekonomistą, a więc pracy pewnie będzie dużo – mówi dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG.

Do zadań Rady Narodowego Centrum Nauki należą m.in. określanie dyscyplin, w ramach których będą przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych, określanie priorytetowych obszarów badań zgodnych ze strategią rozwoju kraju, czy wybór Zespołu Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach. Dr hab. Wolszczak-Derlacz została powołana na członka Rady od dnia 15 grudnia 2018 r. do dnia 14 grudnia 2022 r. Uroczystość wręczenia nominacji odbędzie się 17 grudnia w siedzibie NCN w Krakowie.

 

***

Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz na WZiE PG pracuje od 2001 r. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2006 r., a jej rozprawa została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W latach 2007/2008 była beneficjentką stypendium podoktorskiego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Prowadziła badania naukowe m.in. na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii  (pobyt w ramach stypendium Marie Curie) oraz na Uniwersytecie w Glasgow w Wielkiej Brytanii (stypendium Dekaban Junior Fellowship).W roku akademickim 2013/2014 przebywała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie prowadziła badania w ramach programu „Mobilność Plus”, finansowanego przez MNiSW. W 2015 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia za dwa cykle publikacji powiązanych tematycznie: „Konwergencja  płac i cen” oraz „Efektywność i produktywność szkół wyższych”. Osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, zostały w 2016 r. wyróżnione Nagrodą Prezesa Rady Ministrów oraz Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1 września 2016 r. kieruje Katedrą Nauk Ekonomicznych na WZiE PG.

Zainteresowania naukowe prof. Wolszczak-Derlacz skupiają się na teorii konwergencji gospodarczej, analizach produktywności i efektywności, ekonomii edukacji i rynkach pracy. Obecnie jest kierownikiem grantu NCN w ramach OPUS10: „Wpływ globalnych sieci produkcji na zatrudnienie, płace i alokację zasobów w warunkach heterogeniczności pracowników, firm i zadań”, grantu przyznanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA); Jean Monnet Chair in Economics: „Real and nominal convergence in the EU”, oraz uczestniczy w pracach projektu badawczego EXCELLENCE (Doskonałość naukowa: konkurencyjność, mierzalność, umiędzynarodowienie – od badań empirycznych do reform szkolnictwa wyższego) w ramach programu DIALOG.

Dr hab. Wolszczak-Derlacz publikowała artykuły m.in. w: Open Economies Review, Research Policy, Journal of Economic Inequality,  Technological and Economic Development of Economy, Empirica, Journal of European Economics, Science and Public Policy, Bulletin of Economic Research, The World Economy, Emerging Markets Finance and Trade, Journal of Productivity Analysis, Scientometrics. Kompletna lista publikacji dostępna jest [tutaj].

Liczba cytowań na podstawie bazy: Google Scholar: 650, Scopus: 103, bez autocytowań: 89, Web of Science (wg Basic Search: 83, bez autocytowań: 71). Indeks Hirscha: Google Scholar: 15, WoS: 4.

 

Fot. Krzysztof Krzempek