Granty w konkursach FNP dla naszych naukowców

Troje naukowców z Politechniki Gdańskiej zostało laureatami konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dr inż. Monika Wilamowska-Zawłocka z Wydziału Chemicznego otrzymała grant w programie POWROTY, którego założeniem jest umożliwienie badaczkom powrotu do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem. Natomiast w ramach konkursu FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych, granty otrzymali dr inż. Sebastian Molin i dr Michał Kucewicz z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki.

 

Projekt dr inż. Moniki Wilamowskiej-Zawłockiej z Katedry Aparatury i Maszynoznawstawa Chemicznicznego na Wydziale Chemicznym pt. „Urządzenia hybrydowe do magazynowania energii wykonane z materiałów kompozytowych do zastosowań o dużej mocy” (Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application) ma na celu wytworzenie w skali laboratoryjnej urządzenia hybrydowego do magazynowania energii opartego na materiałach kompozytowych do zastosowań o dużej mocy.

– Urządzenia takie składają się z elektrody typowej dla baterii oraz elektrody pojemnościowej charakterystycznej dla superkondensatorów. Takie połączenie pozwala na uzyskanie urządzenia o znacznie większej mocy niż używane komercyjnie baterie oraz znacząco większej energii niż gromadzą dostępne na rynku kondensatory elektrochemiczne – tłumaczy autorka projektu.

 Dr Wilamowska-Zawłocka, w ramach programu POWROTY, otrzymała na ten cel grant w wysokości 795 422 zł. Projekt będzie wykonany we współpracy z naukowcami z Technische Universitaet Darmstadt.

Z profilem naukowym dr inż. Moniki Wilamowskiej-Zawłockiej można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Granty w czwartym konkursie FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej otrzymali dr inż. Sebastian Molin i dr Michał Kucewicz i z Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Dr inż. Sebastian Molin z Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych na WETI otrzyma do 1 996 790 zł dofinansowania na realizację projektu „Nanokrystaliczne materiały ceramiczne do wydajnej elektrochemicznej konwersji energii”. Zgodnie z założeniem projektu FIRST TEAM, w ramach przyznanego grantu powołany zostanie nowy zespół badawczy. Do realizacji projektu zatrudniony zostanie nowy pracownik naukowy (tzw. postdoc), dwóch doktorantów oraz dwóch studentów.

W ramach projektu mają zostać opracowane wydajne urządzenia do konwersji energii z wykorzystaniem metod elektrochemicznych.

– Badane będą wysokotemperaturowe ogniwa tlenkowe oraz niskotemperaturowe elektrolizery alkaliczne. Opracowywane technologie umożliwią zarówno generację energii (w ogniwach paliwowych) jak i jej magazynowanie (w elektrolizerach). Do konstrukcji urządzeń zastosowane zostaną współczesne metody przygotowania materiałów o strukturze nanokrystalicznej: elektroprzędzenie, piroliza aerozolowa oraz inne. Zastosowanie nanomateriałów oraz cienkich warstw przyczyni się do obniżenia temperatury pracy oraz do zwiększenia wydajności ogniw. Badane będą zarówno nowe materiały jak i rozwijane będą już te istniejące, które będą np. modyfikowane powierzchniowo przez inne związki – tłumaczy autor projektu.

Projekt prowadzony będzie we współpracy międzynarodowej z Duńskim Uniwersytetem Technicznym oraz Nanjing Tech University w Chinach.

Z profilem naukowym dr inż. Sebastiana Molina można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Dr Michał Kucewicz, którego opiekunem naukowym jest prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych na WETI, otrzyma do 1 990 672 zł na realizację projektu „Neurofizjologiczne mapowanie i stymulacja mózgu ludzkiego dla poprawy pamięci”. Celem projektu jest stworzenie nowej interdyscyplinarnej grupy badającej mechanizmy procesów myślowych i pamięci poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii do pomiaru i stymulacji elektrycznej aktywności mózgu ludzkiego. Projekt łączy technologie śledzenia ruchów źrenicy oka z technologiami do nagrań aktywności neuronowych w celu ukierunkowania elektrycznej stymulacji mózgu podczas wykonywania testów pamięci.

– W mojej hipotezie zakładam, że elektryczne stymulowanie zespołów neuronowych kodujących poszczególne bodźce polepszy ich zapamiętanie poprzez modulacje ich aktywności elektrofizjologicznych – tłumaczy autor projektu. Sygnały fal mózgowych, mierzone w szerokiej skali aktywności przy pomocy najnowszych elektrod hybrydowych, będą analizowane w poszczególnych pasmach spektralnych i użyte jako biomarkery lokalizacji i efektu stymulacji na pamięć. Nowe techniki modelowania źródeł i propagowania prądu elektrycznego w mózgu będą użyte w celu zrozumienia i optymalizacji metod do polepszenia pamięci. Wyniki tych badań nie tylko pogłębia wiedzę na temat mechanizmów pamięci i procesów myślowych u ludzi, ale także posłużą w rozwoju nowego interfejsu mózg-komputer do leczenia chorób mózgu na poziomie poszczególnych zespołów neuronowych.

Projekt jest realizowany we współpracy z Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

 

GRANTOBIORCY FIRST TEAM – KONKURS 4/2017

GRANTOBIORCY POWROTY – KONKURS 4/2017