Informacja o okresowych badaniach lekarskich pracowników

Informujemy, że na czas epidemii zawieszone zostało wykonywanie obowiązków w zakresie okresowych badań lekarskich (medycyna pracy). Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po 7 marca 2020 r., zachowują ważność. Po odwołaniu stanu epidemii, pracownicy będą zobowiązani do niezwłocznego  wykonania badań w okresie nie dłuższym niż 60 dni.


Badania wstępne i kontrolne nadal muszą być wykonywane. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

Podstawa prawna: art. 12a i art 31m.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).