Nawet 400 tys. zł na organizację międzynarodowej konferencji oraz dofinansowanie udziału uczelni w sieciach naukowych. Dwa nowe programy dla naukowców PG

Dofinansowanie międzynarodowych konferencji naukowych i poprawa rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w światowym obiegu naukowym to niektóre z możliwości oferowanych w dwóch nowych programach dla naukowców PG w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

PROGRAM JOINING NETWORKS jest programem długofalowym, realizowany będzie na uczelni w latach 2020–2026, w ramach działalności Centrów Priorytetowych Obszarów Badawczych PG (POB). Jego celem jest poprawa rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w światowym obiegu naukowym w wyniku wsparcia udziału uczelni w sieciach naukowych i organizacjach uczelni wyższych o wysokiej renomie, jak również wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i transfer wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w nauce i szkolnictwie w ramach tych sieci i organizacji.

 

Co można zyskać?

Udział w programie umożliwia finansowanie kosztów podróży międzynarodowych, niezbędnych dla zainicjowania udziału PG w sieci lub organizacji szkół wyższych, a także opłat członkowskich oraz kosztów udziału PG w działalności sieci lub organizacji szkół wyższych.

Jak aplikować?

 - wniosek o uzyskanie dofinansowania w Programie może złożyć pracownik PG posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub doktora, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

- wniosek należy złożyć do Zespołu ds. Realizacji Projektu IDUB

- wniosek opiniowany jest przez Komisję Oceniającą, powołaną przez rektora spośród członków rad Centrów POB

- wniosek po zaopiniowaniu kierowany jest do rektora, który podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie finansowania

Regulamin Programu oraz wniosek o uzyskanie grantu można pobrać [TUTAJ]

 

PROGRAM SUPPORTING CONFERENCES wspiera budowanie międzynarodowej pozycji Politechniki Gdańskiej jako silnego ośrodka badawczego poprzez promocję środowiska naukowego uczelni i jego osiągnięć.

 

Co można zyskać?

W ramach Programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania organizacji na Politechnice Gdańskiej międzynarodowej konferencji naukowej o znaczącej randze, wielkości (minimum 400 uczestników) i zasięgu co najmniej europejskim. Tematyka międzynarodowej konferencji musi odpowiadać  obszarowi badawczemu co najmniej jednego z centrów POB.

Jak aplikować?

 - wnioskodawcą może być pracownik Politechniki Gdańskiej, zatrudniony w uczelni jako podstawowym miejscu pracy, zamierzający podjąć się organizacji konferencji

- nabór wniosków w Programie ma charakter ciągły, z tym że wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 6 miesięcy przed planowanym terminem konferencji

- wniosek należy składać do Zespołu ds. Realizacji Projektu IDUB

- w terminie tygodnia od wpłynięcia, wniosek zostaje przedstawiony Komisji Oceniającej powołanej przez rektora spośród członków rad Centrów POB

- wniosek po zaopiniowaniu kierowany jest do rektora, który podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania lub odmowie finansowania

Regulamin Programu oraz wniosek o uzyskanie grantu można pobrać [TUTAJ]

 

Wszystkie programy dla naukowców uczelni w ramach programu IDUB dostępne są [TUTAJ]