Inż. Adrian Olejnik, student Wydziału Chemicznego ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane jest za znaczące osiągnięcia naukowe w danym roku akademickim. Niemal czterystu zdolnych studentów z całej Polski otrzymało w lutym jednorazowe stypendia w wysokości 17 tysięcy złotych. Student z Politechniki Gdańskiej, inż. Adrian Olejnik znalazł się wśród tej grupy, otrzymując wyróżnienie za dotychczasową działalność naukową.

 

Stypendysta jest studentem ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Chemicznym. Na swoim koncie ma już kilka publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach naukowych. Zainteresowanie działalnością naukową zawdzięcza, jak sam podkreśla, zajęciom i współpracy na pierwszych latach studiów z prof. dr hab. Jarosławem Chojnackim z Katedry Chemii Nieorganicznej. 

Obecnie inż. Adrian Olejnik przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej, do której badania realizuje w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej, Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP). Promotorem pracy jest dr Katarzyna Grochowska.  Młody naukowiec bierze czynny udział w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LIDER/2/003/L-8/16/NCBR/2017 realizowanym w IMP. Badania prowadzone obecnie przez stypendystę dotyczą między innymi zagadnień wytworzenia odpowiednich materiałów wykazujących czułych względem glukozy, które mogą być użyte do skonstruowania nieinwazyjnego sensora do pomiaru glukozy. Zamierza kontynuować badania na studiach doktoranckich.

 

Zdjęcie do artykułu zostały wykonane w laboratorium fotoelektrochemicznym IMP. Foto: Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska