Kierunek architektura z oceną wyróżniającą

Polska Komisja Akredytacyjna uznała, że kształcenie na kierunku architektura prowadzonym na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim zasługuje na ocenę wyróżniającą.

 

– Architektura na Wydziale Architektury to już trzeci kierunek prowadzonych na Politechnice Gdańskiej studiów na poziomie I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim posiadających ocenę wyróżniającą PKA, obok chemii na Wydziale Chemicznym oraz zarządzania na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Gratuluję pracownikom Wydziału Architektury i mam nadzieję, że już wkrótce do tego grona dołączą kolejne kierunki – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor PG.

Jak zaznacza prof. Lucyna Nyka, dziekan WA PG, uzyskanie oceny wyróżniającej to wielki sukces całej społeczności akademickiej wydziału.

– Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili poprzez twórcze prowadzenie zajęć, stymulowanie współpracy międzynarodowej, poszerzanie oferty kształcenia, dbałość o stałą poprawę stanu infrastruktury oraz pomoc w pracy nad raportem. Cieszymy się tym bardziej, że jesteśmy również najsilniejszym naukowo wydziałem architektury w Polsce, jak wykazała ankieta oceny parametrycznej przeprowadzona w 2017 r. – mówi prof. Lucyna Nyka.

Dziekan Wydziału Architektury podkreśla także , że takie sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia władz uczelni.

– Ogromną szansę uzyskaliśmy poprzez partycypację w projekcie „Inżynier Przyszłości”, dzięki któremu utworzyliśmy na wydziale m.in. laboratoria modelowania 3D, projektowania komputacyjnego i cyfrowej fabrykacji. Obecnie realizowane granty rektorskie pozwoliły nam na poszerzenie oferty kształcenia o wykłady i laboratoria prowadzone przez profesorów wizytujących z najlepszych europejskich uczelni, m.in. Royal Danish Academy of Fine Arts w Kopenhadze, Aalto University w Helsinkach czy University of L’Aquila – wylicza prof. Lucyna Nyka. – Dzięki inicjatywie naszej kadry akademickiej studenci Wydziału Architektury realizowali wspólne projekty ze studentami Chalmers University of Technology w Göteborgu, Delft University of Technology czy Hafen City University w Hamburgu. Chcemy być prawdziwie otwartą europejską szkołą architektury, w najbliższym czasie będziemy się ubiegać o akredytację EUR-ACE® Label oraz akredytację RIBA (Royal Institute of British Architects).

Pięć spośród ośmiu przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną kryteriów oceny programowej uzyskało ocenę wyróżniającą: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, umiędzynarodowienie procesu kształcenia, jak również infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. Ocenę „w pełni” otrzymały pozostałe kryteria: skuteczność wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia.

Polska Komisja Akredytacyjna to niezależne gremium eksperckie działające na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych w polskim systemie szkolnictwa wyższego. PKA ocenia jakość kształcenia na kierunku studiów (ocena programowa), uwzględniając stopień spełnienia kryteriów określonych w przepisach.

Z ocenami PKA dla PG można zapoznać się tutaj.