Mgr inż. Mariusz Szkoda laureatem Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanotechnologii i odnawialnych źródeł energii przyniosły mgrowi inż. Mariuszowi Szkodzie z Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemicznego PG Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena za rok 2017 w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

 

Tegoroczny zdobywca Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców jest słuchaczem IV roku studium doktoranckiego. Jednocześnie pracuje w zespole pod kierunkiem prof. Anny Lisowskiej-Oleksiak, zajmując się opracowywaniem nowych materiałów elektrodowych, zwłaszcza dla fotoanod półprzewodnikowych o właściwościach elektrochemicznych i fotoelektrokatalitycznych umożliwiających ich zastosowanie w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii, takich jak ogniwa fotoelektrochemiczne i fotosuperkondensatory. Innymi słowy, Szkoda poszukuje metod przekształcenia energii słonecznej na energię chemiczną bądź elektryczną. Dlatego też bada m.in. ditlenek tytanu, który – choć aktywny w świetle UV – pozostaje wciąż nieaktywny w paśmie światła widzialnego.

Mariusz Szkoda urodził się w 1990 roku w Pieniężnie (woj. Warmińsko-Mazurskie), a II LO im. Feliksa Nowowiejskiego ukończył w Braniewie. Studia odbył w latach 2009–2014 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej (kierunek: Technologie ochrony środowiska, Złota Odznaka Absolwenta). Poza statusem doktoranta, mgr inż. Mariusz Szkoda od października 2017 r. jest także asystentem na Wydziale Chemicznym, a od 2014 roku współpracuje z Zakładem Fizycznych Aspektów Ekoenergii Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Laureat ma już w dorobku 24 publikacje z tzw. listy filadelfijskiej o sumarycznym współczynniku oddziaływania 75,9, dwa zgłoszenia patentowe (z których jedno zostało wyróżnione w konkursie „Technicon-Innowacje 2015”), trzy inne publikacje oraz 34 komunikaty. Od 2014 roku jest wykonawcą w projekcie „Modyfikacja położenia pasm energetycznych elementów organiczno-nieorganicznego złącza p-n i jej wpływ na wydajność fotokonwersji” (konkurs SONATA, grant realizowany w Zakładzie Fizycznych Aspektów Ekoenergii IMP PAN) a od 2017 roku kierownikiem projektu „Synteza i charakterystyka fotoelektroaktywnych warstw tlenku molibdenu otrzymanych na drodze elektrochemicznej anodyzacji molibdenu” (konkurs PRELUDIUM). Jest także zdobywcą szeregu nagród i wyróżnień, w tym laureatem I stopnia XXIV ogólnopolskiego konkursu prac dyplomowych o nagrodę im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego za najlepszą pracę magisterską, nagrody The Best Student Presentation Award za najlepszą prezentację wyników podczas konferencji E-MRS 2015 w Warszawie, a także stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017 oraz 2017/2018.

Profil naukowy mgra inż. Mariusza Szkody można znaleźć na portalu Politechniki Gdańskiej MOST Wiedzy, prezentującym dorobek naukowców.

Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena otrzymują studenci i absolwenci gdańskich uczelni wyższych w wieku do 30 lat za wybitne osiągnięcia naukowe. Tegorocznym zwycięzcą w drugiej z nagradzanych kategorii (nauk humanistycznych i społecznych) jest mgr Piotr Zieliński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uhonorowany za wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad prawem medycznym i bioprawem, a w szczególności nad aspektami dotyczącymi poszanowania praw pacjenta. 

Galeria zdjęć