Młodzi innowacyjni. Najwięcej InnoDoktorantów z Politechniki Gdańskiej

Wyniki badań Marty Wasielewskiej, InnoDoktorantki z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej mogą stać się podstawą do unowocześnienia procesu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz lepszego gospodarowania odpadami. Doktorantka zajmuje się  opracowywaniem metodyk oznaczania krótkołańcuchowych kwasów karboksylowych. Szczególnie interesuje ją problem uciążliwych dla życia i zdrowia zapachów pochodzących z aglomeracji przemysłowych oraz farm zwierzęcych, często sąsiadujących z gospodarstwami domowymi.

Chemiczka zajęła pierwsze miejsce na liście rankingowej stypendystów V edycji programu „InnoDoktorant”. Oznacza to, że komisja konkursowa przyznała mgr inż. Marcie Wasielewskiej najwięcej punktów. W tym roku stypendia w wysokości do 30 tys. złotych otrzymało łącznie 59 osób. 30 stypendystów to doktoranci z Politechniki Gdańskiej. Dodatkowe 4 stypendia o wartości 20 tys. zł przyznała Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 5 marca w gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

– Liczę, że określenie szacunkowego zanieczyszczenia powietrza przez związki z grupy krótkołańcuchowych kwasów karboksylowych doprowadzi do wprowadzenia uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych emisji tej grupy zanieczyszczeń do środowiska. Dodatkowo wyniki moich badań mogą być podstawą do udoskonalania i modernizacji technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków czy odpowiedniego zagospodarowywania odpadów – tłumaczy Marta Wasielewska, która przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Bogdana Zygmunta z Katedry Chemii Analitycznej.

– Efektem końcowym moich badań będą metodyki analityczne, które mogą spowodować kompleksowe rozwiązanie problemu monitorowania poszczególnych krótkołańcuchowych kwasów karboksylowych w negatywny sposób oddziałujących na komfort życia ludzi i zwierząt – dodaje.

Krótkołańcuchowe Kwasy Karboksylowe (KKK) są powszechnie obecne w ściekach, odciekach, osadach ściekowych, fekaliach i moczu. Są one istotnymi substancjami odpowiedzialnymi za powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

– Rozwiązanie problemu monitorowania związków z grupy krótkołańcuchowych kwasów karboksylowych wymaga opracowania metodyk ich oznaczania w mediach, w których występują raczej na niskim poziomie stężeń – podkreśla Marta Wasielewska.

Doktorantka nawiązała współpracę z prof. Jared'em L. Anderson’em z University of Toledo, Ohio, USA.  Marta Wasielewska opowiada, że celem badań jest także opracowanie nowatorskiej procedury analitycznej, która w odróżnieniu od dotychczas stosowanych oparta będzie na wykorzystaniu polimerowych cieczy jonowych jako pokryć włókien do SPME (technika mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej). Technika ta ma duży potencjał i pozwala na selektywną izolację analitów, poza tym możliwe jest projektowanie składu cieczy jonowej, w celu optymalnego rozwiązania danego zadania analitycznego. Opracowanie nowej metodyki zapewni możliwość pracy laboratoryjnej zgodnie z zasadami „Zielonej Chemii”.

Program InnoDoktorant to system stypendialny adresowany do doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych. Kierunki badań powinny przyczyniać się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Pomorza, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Pomorskiego.

Podczas uroczystości wręczenia dyplomów potwierdzających otrzymanie stypendium Marszałek Województwa Pomorskiego  Mieczysław  Struk podkreślił, iż celem „InnoDoktoranta” jest wyszukiwanie prac i badań, których wyniki można zaimplementować w gospodarkę Pomorza. Marszałek przekonywał, że dzięki realizacji innowacyjnych pomysłów będziemy w stanie zbudować konkurencyjną gospodarkę.

– W istocie chodzi o to, by na Pomorzu budować silną gospodarkę zdolną konkurowania z innymi regionami, z innymi krajami. By nasze uczelnie również stały się uczelniami konkurencyjnymi, w tym sensie, że będziemy proponować młodzieży akademickiej studiowanie na naszych uczelniach, że będziemy zdolni do przyciągania studentów z innych regionów Polski i świata – powiedział Marszałek.

Laureaci mogą przeznaczyć pieniądze na dowolny cel. – Stypendium ma ułatwić osiągnięcie efektu, jakim jest zakończenie badań, napisanie i obrona pracy doktorskiej – zaznaczył Włodzimierz Szordykowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– To nie jest stypendium typowo naukowe, nie jest to tym bardziej stypendium socjalne. To jest stypendium, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez rozwój innowacji w naszym regionie – podkreślił  Szordykowski.

O stypendium mogli ubiegać się badacze, którzy mają otwarte przewody doktorskie na uczelniach wyższych lub innych placówkach naukowych mających siedzibę na terenie Pomorskiego. Łącznie w ramach programu „InnoDoktorant”  Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał 268 stypendiów.  Do V edycji zgłoszono 112 projektów, jej wartość to 1 976 803 zł.

 LAUREACI V EDYCJI: http://www.pomorskie.eu/pl/innodoktorant/laureaci_v_edycja

2013-03-07 09:18:43