Nagroda Siemensa za osiągnięcia badawcze dla pracowników Wydziału Mechanicznego

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Warszawskiej (PW) prof. Jan Szmidt, rektor PW wręczył prof. dr hab. inż. Dariuszowi Mikielewiczowi oraz dr. hab. inż. Janowi Wajsowi z Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Nagrodę Badawczą Siemensa w XXIII Konkursie za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce.

 

Pracowników Wydziału Mechanicznego nagrodzono za pracę pt. „Zagospodarowanie ciepła odpadowego z bloku energetycznego poprzez zastosowanie obiegu ORC dogrzewanego parą z upustu oraz nowych wysokosprawnych konstrukcji wymienników ciepła”.

Nagroda Siemensa przyznawana jest polskim naukowcom i zespołom badawczym od 1995 roku na mocy podpisanego porozumienia z Politechniką Warszawską. Wyróżnienie promuje wybitne, a zarazem praktyczne osiągnięcia w dziedzinie techniki i badań naukowych, prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce w zakresie m.in. elektrotechniki, energetyki, elektroniki, teleinformatyki, automatyki, transportu szynowego, inżynierii biomedycznej i inżynierii środowiska.

Nagroda Siemensa za osiągnięcia badawcze została przyznana pracownikom Politechniki Gdańskiej po raz trzeci, przy czym ostatnią przyznano 15 lat temu.

 

Na zdjęciu: Prof. Dariusz Mikielewicz, dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, Dominika Bettman, prezeska zarządu (CEO) spółki Siemens w Polsce, dr hab. inż. Jan Wajs, prof. dr hab. Rajmund Bacewicz, prorektor PW ds. nauki, prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej