Naukowcy PG z dofinansowaniem NCN

Trzynaście projektów naukowców z Politechniki Gdańskiej uzyskało dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 zorganizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Projekty z Politechniki Gdańskiej, które zakwalifikowały się do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1:

 • „Właściwości fotoelektrochemiczne warstw wanadanu bizmutu modyfikowanych kobaltowymi pochodnymi heksacyjanometalanami metali”, dr inż. Konrad Trzciński, Wydział Chemiczny, 49 500,00 zł
 •  „Zastosowanie wielokonfiguracyjnej metody Diraca-Focka do oszacowania wpływu elektronów swobodnych na elektryczne momenty dipolowe wybranych atomów diamagnetycznych”, dr inż. Paweł Syty, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, 32 890,00 zł
 • „Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR”, dr inż. Tomasz Laskowski, Wydział Chemiczny, 50 000,00 zł
 • „Wyznaczenie wpływu bisfenolu A (i jego analogów) na toksyczność (potencjał endokrynny) wybranych leków”, dr inż. Błażej Kudłak, Wydział Chemiczny, 49 940,00 zł
 • „Wpływ procesów oczyszczania ścieków komunalnych na rozmieszczenie wybranych zanieczyszczeń nowej generacji”, dr inż. Katarzyna Kołecka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 49 500,00 zł
 • „Jonoselektywne warstwy receptorowe czujników optycznych dedykowane do wykrywania i oznaczania jonów o znaczeniu biologicznym i środowiskowym”, dr inż. Natalia Łukasik, Wydział Chemiczny, 39 600,00 zł
 • „Kompleksowe badania wpływu promieniowania mikrofalowego na efektywność regeneracji odpadów gumowych modyfikowanych asfaltem ”, dr inż. Krzysztof Formela, Wydział Chemiczny, 49 933,00 zł
 • „Ocena transdermalnego transportu kolagenu i kwasu hialuronowego za pomocą nośników mikroemulsyjnych”, dr inż. Patrycja Szumała, Wydział Chemiczny, 49 500,00 zł
 • „Wpływ nanoteksturyzowanego podłoża złotego na właściwości lumenscencyjne warstw ditlenku telluru domieszkowanego metalami ziem rzadkich”, dr Marcin Łapiński, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,  48 400,00 zł
 • „Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie”, dr inż. Piotr Samól, Wydział Architektury, 20 350,00 zł
 • „Różnorodność form i rozmiarów - nowa droga syntezy nanostruktur związków z grupy (NH4)XMYOZ (M = V, Mo, W)”, dr inż. Marta Prześniak-Welenc, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,  47 300,00 zł
 • „Transparentne półprzewodniki diamentowe wytwarzane plazmochemicznie na bazie deuteru”, dr inż. Michał Sobaszek, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, 46 200,00 zł
 • „Modelowanie warunków hodowli mikroorganizmów w celu różnicowania właściwości fizykochemicznych syntezowanych przez nie biosurfaktantów (bioMSRcalc), dr inż. Ilona Kłosowska-Chomiczewska, Wydział Chemiczny, 49 995,00 zł

Z wynikami konkursu MINIATURA 1 można zapoznać się na stronie internetowej NCN.

MINIATURA to konkurs skierowany do naukowców ze stopniem doktora – na pojedyncze działania naukowe. Wsparcie w ramach pierwszej edycji konkursu otrzymało 828 naukowców. Łączna kwota finansowania wyniosła 29 972 208,00 zł. Jak informuje Narodowe Centrum Nauki, w ramach konkursu sfinansowano m.in. 520 badań wstępnych, 87 badań pilotażowych, 56 wyjazdów badawczych, 45 wyjazdów konferencyjnych oraz 35 kwerend.

Ogłoszenie drugiej edycji konkursu zaplanowano na kwiecień. W ramach konkursu MINIATURA 2 naukowcy ze stopniem naukowym doktora będą mogli wnioskować o finansowanie badań wstępnych, badań pilotażowych, kwerend, staży naukowych, wyjazdów konferencyjnych, wyjazdów badawczych lub konsultacyjnych. Nakład finansowy konkursu ma wynieść 20 mln zł.