Nowy wymiar współpracy Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego

Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański zawarły kolejne porozumienie. Tym razem chęć współpracy oficjalnie zadeklarowały Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Sygnatariuszami umowy zawartej 26 stycznia 2016 r., byli dziekani obu wydziałów – prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła (PG) oraz prof. dr hab. Piotr Bojarski (UG).

 

Wydziały zobowiązały się do wzajemnej wymiany doświadczeń, uzupełniania wiedzy oraz stworzenia lepszych warunków transferu wiedzy i technologii związanych z zagadnieniami, którymi się zajmują. Porozumienie zakłada także wspólne ubieganie się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych i edukacyjnych ze źródeł zewnętrznych m.in. z dotacji krajowych, funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych.

Nawiązanie współpracy stanowi również wymierną korzyść dla studentów obu wydziałów. Odtąd będą oni mogli uczestniczyć w wykładach przewidzianych w programie studiów wydziału drugiej uczelni, a także w działalności jej studenckich kół naukowych oraz w innych przedsięwzięciach o charakterze dydaktycznym i naukowym tam organizowanych.

Inicjatorami współpracy są dr inż. Jacek Lebiedź z WETI PG oraz dr Piotr Arłukowicz z WMFI UG. Dr Lebiedź jest kierownikiem, powstałego rok temu na Politechnice Gdańskiej, Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), pozwalającego – zgodnie z nazwą – na tzw. głębokie zanurzenie się w rzeczywistość wirtualną. Natomiast dr Arłukowicz jest twórcą Polskiego Kursu Blendera i jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów tego środowiska służącego do modelowania, wizualizacji i animacji scen trójwymiarowych (Blender Foundation Certified Trainer). W ramach współpracy wydziałów planowana jest adaptacja Blendera do jaskini rzeczywistości wirtualnej znajdującej się w LZWP.

Współpraca wydziałów rozpocznie się od udostępnienia zasobów LZWP studentowi UG w celu realizacji pracy magisterskiej pt. "System wizualizacji oparty o Blender w środowisku jaskini rzeczywistości wirtualnej" (opiekunem pracy jest dr Arłukowicz, dr Lebiedź pełni rolę konsultanta).

– Oprogramowanie wytworzone w ramach tej pracy zostanie udostępnione na zasadach zgodnych z otwartymi licencjami typu open source i dzięki temu będzie mogło być niezależnie rozwijane i wykorzystywane w przyszłości w LZWP – mówi dr Jacek Lebiedź.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, jednak przestawione wyżej formy współpracy dotyczą bieżącego roku akademickiego.

Galeria zdjęć