Politechnika Gdańska zainaugurowała rok akademicki 2019/2020

Jestem przekonany, że Politechnika Gdańska nie zmarnuje swojej szansy i zostanie uczelnią badawczą, pełniąc w przyszłości istotną rolę zarówno w obszarze nauki jak i otoczeniu społeczno-gospodarczym Gdańska, Pomorza, Polski a w dalszej perspektywie Europy i świata. Wykorzystajmy tę szansę!” – powiedział prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej podczas otwartego posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2019/2020. 

 

Podczas przemówienia inauguracyjnego prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej omówił m.in. największe osiągnięcia uczelni w minionym roku, opowiedział o planowanych inwestycjach i wyzwaniach, jakie stoją przed uczelnią, a także przedstawił prorektorów wchodzących w skład nowego Kolegium Rektorskiego.

– Wykorzystajmy szansę! Tak brzmiało hasło z zeszłorocznego wystąpienia Rektora Jacka Namieśnika. Szanowni Państwo, dostojni Goście, pracownicy i studenci! Zapraszam wszystkich do współpracy, bo tylko razem możemy skutecznie rozwiązywać problemy naszej Alma Mater. Jestem przekonany, że Politechnika Gdańska nie zmarnuje swojej szansy i zostanie uczelnią badawczą, pełniąc w przyszłości istotną rolę zarówno w obszarze nauki, jak i otoczeniu społeczno-gospodarczym Gdańska, Pomorza, Polski, a w dalszej perspektywie Europy i świata. Wykorzystajmy tę szansę! – podkreślił prof. Krzysztof Wilde.

Rektor dodał, że przekształcenie naszej uczelni w tzw. uczelnię badawczą wymaga ogromnej pracy, konsekwencji w działaniu i znaczących środków finansowych.

– Politechnika Gdańska zakwalifikowała się do ścisłego grona 19 jednostek, spośród 175 polskich uczelni publicznych, które mogły aplikować o status uczelni badawczej. Na początku września odbyły się przesłuchania kandydatów przed międzynarodową komisją. Ostateczne decyzje powinny być ogłoszone w listopadzie tego roku. Jak dotąd wszystkie etapy tego postępowania idą dobrze lub bardzo dobrze i jestem przekonany, że Politechnika Gdańska zostanie laureatem tego konkursu i rozpocznie budowanie silnego ośrodka naukowego o międzynarodowej renomie – powiedział rektor.

List prezydenta i premiera

Po przemówieniu rektora głos zabrał Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do społeczności akademickiej:

[…] Nowy rok akademicki to nowe wyzwania, ale i nowe możliwości. Mam wielką nadzieję, że zmiany, które dokonują się w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce przyniosą dobre efekty i otworzą przed Państwem perspektywę dalszego rozwoju”.

List Mateusza Morawieckiego, premiera RP odczytał Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego:

[…] Miniony rok był dla polskiej nauki pod wieloma względami szczególnie intensywny. Był to czas wdrażania przełomowej reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego – Konstytucji dla Nauki. Reformy, która zwiększając autonomię polskich uczelni otwiera jednocześnie przed nimi nowe możliwości i wielkie wyzwania. Jestem przekonany, że uczyniliśmy milowy krok w kierunku budowania nowoczesnego systemu edukacji wyższej, systemu, który będzie odpowiadał na potrzeby przyszłości. […] W tym wyjątkowym dniu pragnę przekazać całej wspólnocie akademickiej Politechniki Gdańskiej wyrazy wdzięczności i uznania za Państwa dotychczasowe osiągnięcia. Wierzę, że naszym wspólnym celem jest wpieranie, jakości, innowacyjności i konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego”.

Następnie głos zabrała Anna Budzanowska, dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która podkreśliła rolę Politechniki Gdańskiej i jej rektora śp. Jacka Namieśnika w pracach nad reformą szkolnictwa wyższego, a także omówiła kwestie związane z wdrażaniem reformy.

– Akademia ma niepowtarzalną misję. To wspólnota, która nie może zabijać chęci poznawania  świata, stawiania odważnych pytań i – jak mówił rektor Namieśnik – szukania prawdy. W ostatnich latach akademia zyskała także nowy wymiar. Stworzyła platformę do poszukiwania kompromisu z poszanowaniem drugiego człowieka. Dziękujemy za ogromną pracę. Doceniamy z jaką wyjątkową społecznością przyszło nam pracować – podkreśliła Anna Budzanowska.

Nagrody, odznaczenia, immatrykulacja studentów i doktorantów

W kolejnej części uroczystości wręczone zostały Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Tradycyjnie odbyła się także immatrykulacja studentów i doktorantów, której dokonał rektor Krzysztof Wilde w asyście Aleksandry Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Ślubowanie złożyli najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele poszczególnych wydziałów – 18 studentów oraz reprezentanci doktorantów przyjętych do nowo utworzonej Szkoły Doktorskiej. Głos zabrali także przedstawiciele samorządów studentów i doktorantów.

– Bądźcie dumni, że jesteście studentami tak wybitnej, prestiżowej uczelni ­– powiedział Jakub Brzoska, przewodniczący Samorządu Studentów PG, zwracając się do studentów rozpoczynających naukę na Politechnice Gdańskiej.

Następnie wręczono nagrodę w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego przyznawaną za najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej, którą otrzymał mgr inż. Mikołaj Nowak z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę pt. „Zastosowanie struktur metamateriałowych w odzysku energii pola elektromagnetycznego”, napisaną pod opieką dr. hab. inż. Miosława Wołoszyna, prof. uczelni. Wyróżnione zostały także trzy inne prace. Nagrodę dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej, którą otrzymał inż. Jędrzej Wrzaskowski z Wydziału Mechanicznego.

Wykład prof. Michała Kleibera

Licznie zgromadzeni goście wysłuchali wykładu  prof. Michała Kleibera, profesora PAN, wiceprezesa Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, prezydenta ECCOMAS (European Community of Computational Methods in Applied Sciences), pt. „Jak stawić czoła współczesnym wyzwaniom, czyli inżynier na wagę złota”, w którym profesor akcentował znaczenie inżynierii – jej naukowych podstaw i innowacyjnych wdrożeń – w obliczu wyzwań stojących współcześnie przed światem.  Po zakończeniu wykładu rektor Krzysztof Wilde wręczył profesorowi statuetkę Alegorii Nauki.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

 

Galeria zdjęć