Prof. Krzysztof Wilde rektorem Politechniki Gdańskiej w kadencji 2020–2024

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, przez kolejne cztery lata będzie sprawował funkcję rektora Politechniki Gdańskiej. Urzędujący rektor zdobył 80 proc. głosów pozytywnych od elektorów uczelni. W związku ze stanem epidemii, wybory zostały przeprowadzone w formie zdalnej, przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. Oficjalny wynik wyborów podała Uczelniana Komisja Wyborcza. Frekwencja wyborcza wyniosła 100 procent, a nowa kadencja rektora rozpocznie się 1 września 2020 r.

 

Ponowny wybór na stanowisko rektora to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale też motywacja do dalszej, ciężkiej pracy – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, tuż po ogłoszeniu nominacji. – Dzięki uzyskaniu pod koniec ub. roku statusu uczelni badawczej, Politechnika Gdańska ma niepowtarzalną szansę na szybki rozwój i znaczącą poprawę swojej pozycji naukowej w Polsce i na świecie. Zamierzam kreować działania i wspierać wszystkie inicjatywy, które pozwolą pracownikom i studentom efektywnie pracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym, budując dobrobyt Gdańska i regionu.

Zadanie na dziś to jak najszybsze wsparcie gospodarki i wspólna praca nad przywróceniem jej dobrej kondycji. Zadaniem na jutro będzie z kolei zbudowanie konkurencyjności naszych firm i przedsiębiorstw na międzynarodowych rynkach – dodał rektor PG.

 

Procedura wyborcza

  • Do udziału w tajnym głosowaniu uprawnione było Uczelniane Kolegium Elektorów, składające się z 135 elektorów wyłonionych we wcześniejszych głosowaniach, które przeprowadzono przez dziewięć wydziałowych oraz dwie okręgowe komisje wyborcze.
  • W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i troską o bezpieczeństwo społeczności uczelni, Senat PG zdecydował, podczas zdalnego posiedzenia 30 marca, o zmianie trybu głosowania przez elektorów z bezpośredniego na elektroniczny, a także o przesunięciu terminu wyborów rektora na 9 kwietnia. Głosowanie odbyło się tego dnia (w godz. 9-14) za pomocą elektronicznych środków komunikacji.
  • Do zgłaszania kandydatów na rektora uprawnieni byli członkowie wspólnoty akademickiej (pracownicy, studenci i doktoranci, członkowie Rady Uczelni).
  • Wolę kandydowania na stanowisko rektora wyraziła tylko jedna osoba  prof. Krzysztof Wilde.
  • Po pozytywnym zaopiniowaniu przez senat PG i wskazaniu kandydata przez Radę Uczelni i Uczelniane Kolegium Elektorów – Uczelniana Komisja Wyborcza 23 marca podała do wiadomości osobę prof. Krzysztofa Wildego jako kandydata na rektora.

Wszystkie informacje dotyczące wyborów, łącznie z komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej i instrukcją wyborczą, dostępne są na dedykowanej stronie poświęconej wyborom [TUTAJ].

***

Informacja o rektorze elekcie i jego programie wyborczym

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde jest specjalistą w zakresie mostownictwa, mechaniki budowli oraz diagnostyki i monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Od 2016 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem i współautorem około 70 prac indeksowanych w najważniejszych bazach i cytowanych ponad 1630 razy przez autorów z 60 krajów świata. Uzyskał cztery patenty, zrealizował ponad 220 ekspertyz, projektów oraz opracowań technicznych. Jest czynnym inżynierem i posiada uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Prof. Wilde studia wyższe ukończył na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Uniwersytecie Tokijskim, gdzie następnie pracował m.in. na stanowisku profesora uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych prof. Wilde uzyskał na Politechnice Gdańskiej, a jego rozprawa habilitacyjna uzyskała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2009 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Na Politechnice Gdańskiej prof. Wilde pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów. W 2019 r. został wybrany rektorem Politechniki Gdańskiej w trudnym czasie dla społeczności akademickiej PG, czyli po niespodziewanej śmierci poprzedniego rektora, ś.p. prof. Jacka Namieśnika.

Prof. Wilde aktywnie wspiera rozwój nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, w tym m.in. jako członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016 r.) oraz doświadczony doradca w zespołach specjalistycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W kampanii wyborczej prof. Wilde powtórzył swoje deklaracje wyborcze sprzed niespełna roku i odniósł się do tego, w jakim zakresie udało się je dotychczas zrealizować. Wymienił m.in. uzyskanie przez Politechnikę Gdańsku statusu uczelni badawczej, podniesienie limitu przyjęć do Szkoły Doktorskiej, awanse dydaktyków na stanowiska profesorskie, nowe rozwiązania dotyczące elastycznych form prowadzenia zajęć ukierunkowanych na włączanie studentów do badań naukowych, czy uwzględnienie utworzenia przedszkola w planach przebudowy Domu Studenckiego nr 13.

Najważniejsze cele do osiągnięcia przez Politechnikę Gdańską w kolejnych latach według prof. Krzysztofa Wilde to: m.in. doskonalenie kształcenia, w tym rozwój kompetencji w zakresie nowych form kształcenia (i odpowiadających potrzebom nowych pokoleń); budowa uczelni badawczej rozpoznawalnej na świecie (podniesienie poziomu badań naukowych, organizacja aktywności naukowych w nowo utworzonych Centrach Badawczych PG, rozbudowa infrastruktury badawczej); efektywna praca na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, ukierunkowana zarówno na pozyskiwanie środków za usługi badawcze na rzecz przedsiębiorstw, jak i realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością uczelni.


Z biogramem i programem wyborczym prof. Krzysztof Wilde można zapoznać się [TUTAJ].