Profesor Marek Wysocki w Radzie Dostępności i Radzie Społecznej w gdańskim Biurze RPO

Dr  hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury został powołany przez Jerzego Kwiecińskiego, ministra inwestycji i rozwoju na członka Rady Dostępności.  Z kolei Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich powołał prof. Wysockiego do Rady Społecznej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.

 

Rada Dostępności, której przewodniczącym jest minister Jerzy Kwieciński, skupia przedstawicieli organizacji zajmujących się tematem niepełnosprawności, instytucji rządowych, sektora nauki i biznesu, a także ekspertów ds. dostępności. Do głównych zadań rady należy m.in. rekomendowanie najlepszych rozwiązań dla poprawy dostępności miejsc w przestrzeni publicznej oraz przygotowanie systemu certyfikacji i akredytacji podmiotów działających na rzecz dostępności.

Rady Społeczne przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i przy Pełnomocnikach Terenowych RPO we Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach funkcjonują od 2010 r. Mają one charakter doradczy i sygnalizacyjny dla Rzecznika oraz jego Pełnomocników Terenowych i stanowią ich wsparcie w poszczególnych regionach.

Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG jest pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnością i osób starszych. Otrzymał statuetkę Lidera Dostępności 2018 w Konkursie „Lider Dostępności” za wieloletnie działania na polu legislacyjnym i naukowym, które przyczyniają się do zmiany świadomości społecznej oraz upowszechniania standardów projektowania uniwersalnego. W 2017 r. został wyróżniony Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. doktora Macieja Lisa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami. Za popularyzowanie idei projektowania uniwersalnego w 2013 r. został nagrodzony przez Prezydenta Gdyni medalem „Gdynia bez Barier”.