Program „Premia za publikacje IDUB 2020”. Nawet 20 tys. zł za jedną publikację

20 tysięcy złotych – to pojedyncza kwota dofinansowania dla autora lub autorów artykułów naukowych, które w 2020 roku znajdą się w czasopiśmie znajdującym się w pięciu najwyższych percentylach (99% - 95%) według klasyfikacji Scopus. Dofinansowanie jest możliwe dzięki uruchomieniu przez władze PG programu „Premia za publikacje IDUB 2020”.

 

Program „Premia za publikacje IDUB 2020” stanowi element realizacji zadań programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”  w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni. Jego celem jest wsparcie przy  publikowaniu wyników badań pracowników i doktorantów PG w najlepszych, światowych czasopismach naukowych.

Warunki uzyskania premii

- Premię finansową uzyskują wszyscy współautorzy publikacji będący pracownikami lub doktorantami PG, pod warunkiem, że w artykule występuje afiliacja PG tegoż autora.

- W przypadku pojedynczego autora/współautora z PG uzyskuje on całość premii, natomiast w przypadku większej liczby współautorów z PG, premia jest dzielona pomiędzy nich na zasadzie równych udziałów lub udziałów wynikających ze wspólnego oświadczenia współautorów.

- W przypadku pracowników PG, premia jest wypłacana w postaci dodatku do wynagrodzenia z tytułu realizacji przedsięwzięcia, natomiast w przypadku doktorantów PG – w postaci stypendium z własnego funduszu stypendialnego PG.

Zasady składania wniosków

- Wniosek o przyznanie premii finansowej należy złożyć do prorektora ds. nauki.

- Wniosek powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, z wyraźnym wyodrębnieniem współautorów z PG, wydruk tzw. fiszki z systemu Moja PG, potwierdzenie pozycji czasopisma w pięciu najwyższych percentylach w swojej kategorii w bazie Scopus oraz ewentualne oświadczenie o udziałach współautorów. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współautorów artykułu z PG.

- Wniosek należy składać dopiero po publikacji artykułu w jego ostatecznej formie. Premia przyznawana jest za artykuły spełniające powyższe warunki i opublikowane po 1 stycznia 2020 roku.

Pełna informacja  o Programie Premia za publikacje IDUB 2020 dostępna w Zarządzeniu Rektora nr 13.2020 z 20 marca 2020 r [tutaj]

[AKTUALIZACJA, 5 maja 2020 r.] - Zaktualizowana treść regulminu programu Premia za publikacje IDUB 2020 jest dostępna w repozytorium PG [TUTAJ]. 

Informacje o wszystkich programach dla naukowców PG w ramach IDUB dostępne są [TUTAJ