Rada Uczelni PG wskazała kandydata na Rektora zaopiniowanego przez Senat Politechniki Gdańskiej

Zgodnie z interpretacją wydaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, proces wyboru nowego Rektora Politechniki Gdańskiej ma przebiegać dwutorowo. Jedna ścieżka przewiduje postępowanie zgodnie z obowiązującym regulaminem wyborczym, druga natomiast umożliwia zgłoszenie i wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni.

 

Rada Uczelni Politechniki Gdańskiej zgłosiła do zaopiniowania przez Senat PG dwóch kandydatów:

● prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, prof. zw. PG,

● prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG.

W swoim uzasadnieniu członkowie Rady Uczelni napisali:

„W tym trudnym momencie, w którym znalazła  się Politechnika Gdańska, w trosce o kontynuację rozpoczętych procesów wdrażania Ustawy 2.0 oraz wyzwań stojących w związku z tym przed władzami Uczelni w najbliższych miesiącach, Rada Uczelni wnosi o zaopiniowanie przez Senat dwóch kandydatów na Rektora. W swojej decyzji członkowie Rady Uczelni są zgodni, że proces dostosowywania Uczelni do wymagań Ustawy 2.0 nie powinien być w żaden sposób zatrzymany ani istotnie zmieniany. W opinii członków Rady Uczelni słusznym wydaje się więc zgłoszenie kandydatów z grona obecnych prorektorów, mocno zaangażowanych w sprawy transformacyjne, a jednocześnie spełniających wymagania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. Senat Politechniki Gdańskiej wyraził swoją opinię wobec kandydatów w głosowaniu tajnym. Na obu oddano po 37 ważnych głosów. Na prof. Janusza T. Cieślińskiego zagłosowało 25 senatorów (9 głosowało „nie”, 3 wstrzymało się od głosu). Na prof. Janusza Smulko opowiedziało się 18 senatorów (12 głosowało „nie”, 7 wstrzymało się od głosu).

Podczas swojego kolejnego posiedzenia Rada Uczelni podjęła uchwałę o wskazaniu prof. dr. hab. inż. Janusza Cieślińskiego, prof. zw. PG oraz prof. dr. hab. inż. Janusz Smulko, prof. zw. PG jako kandydatów na Rektora.

Uchwała została podjęta jednomyślnie w obecności 6 członków Rady i przekazana do Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Załączone pliki