Seminarium Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej

W środę, 19 lutego, na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki odbyło się pierwsze seminarium Centrum Technologii Cyfrowych (CTC) – jednego z czterech nowo powołanych centrów badawczych PG. Swoją działalność, wpisującą się w zakres kompetencji i zadań nowego centrum, zaprezentowało ponad 30 zespołów naukowych.

 

Powołanie czterech nowych centrów badawczych PG to efekt otrzymania przez naszą uczelnię statusu uczelni badawczej w ministerialnym programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Pełnomocnicy rektora ds. poszczególnych centrów dokonują obecnie przeglądu istniejących już w obrębie PG zespołów badawczych i naukowych, których działalność wpisuje się w założenia programu IDUB oraz funkcjonowania nowych centrów.

W ub. środę odbyło się trzecie już seminarium – tym razem Centrum Technologii Cyfrowych (poprzednie seminaria zorganizowały Centrum Eko Tech oraz Centrum Materiałów Przyszłości). – Do udziału zgłosiło się ponad 30 zespołów, których obszar badawczy stanowi szerokie spektrum zagadnień – mówi prof. Łukasz Kulas, pełnomocnik rektora ds. Centrum Technologii Cyfrowych. – Od technologii kosmicznych, do wspomagania rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami, dla których wspólnym mianownikiem jest badanie i rozwijanie nowoczesnych technologii cyfrowych – tłumaczy.

Zespoły, które zaprezentowały się na seminarium, wywodziły się z różnych wydziałów uczelni:

  • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 13 zespołów
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki – 6
  • Wydział Mechaniczny – 4
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii – 4
  • Wydział Architektury – 2
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 1
  • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 1

Seminarium zostało otwarte przez prof. Krzysztofa Wilde, rektora PG, który w swym wystąpieniu zaakcentował, jaki wpływ na funkcjonowanie uczelni będzie miał ewolucyjny rozwój idei uczelni badawczej, który przełoży się na rozwiązywanie bardzo konkretnych wyzwań współczesnego społeczeństwa. Z kolei prof. Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji wraz z prof. Kulasem, pełnomocnikiem Rektora ds. Centrum Technologii Cyfrowych, przybliżyli uczestnikom seminarium ramy jego funkcjonowania oraz potencjał Centrum Badawczego, do którego tworzenia zostali zaproszeni naukowcy PG.

Seminarium podzielone zostało na cztery sesje, w których prezentowane były zespoły o zbliżonym profilu – od złożonych systemów cyfrowych, poprzez modelowanie do zastosowania rozwiązań cyfrowych w wybranych dziedzinach (energetyka, ekonomia i rozwój miast).

– Seminarium ukazało ogromny potencjał zespołów badawczych PG w zakresie technologii cyfrowych oraz umożliwiło wymianę doświadczeń i potrzeb naukowców, zaangażowanych w rozwój takich technologii, również w zakresie możliwej współpracy interdyscyplinarnej oraz z sektorem biznesowym – podsumował prof. Kulas. – W ten sposób zostały wytyczone kierunki rozwoju dla Centrum Technologii Cyfrowych, które przełożą się na kolejne działania w ramach nowego Centrum.    

Galeria zdjęć