Stypendia dla uzdolnionych studentów pierwszego roku

Wzorem lat ubiegłych studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. Wniosek należy złożyć do 12 listopada. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze, a także osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”.

 

Stypendia będą przyznawane z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej. Już w 2013 r. władze Politechniki Gdańskiej, wychodząc naprzeciw zapowiedziom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stworzyły możliwość przyznawania stypendiów wybitnym studentom pierwszego roku studiów pierwszego stopnia za osiągnięcia twórcze i bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane na poprzednim etapie edukacyjnym. Doceniane były również wybitne osiągnięcia sportowe.

– Warto docenić i wesprzeć młodych ludzi, którzy już na poziomie szkoły średniej angażują się w uczniowskie projekty naukowe, uczestniczą w młodzieżowych konferencjach naukowych, rozwijają swoje zainteresowania często wykraczające poza zakres szkolny. Oczywiście ważne są sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach, ale nie tylko one świadczą o potencjale i uzdolnieniach uczniów. Dlatego nasza uczelnia, wykorzystując Własny Fundusz Stypendialny, stara się już na pierwszym roku wspierać osoby rozpoczynające studia na Politechnice Gdańskiej i posiadające wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze – mówi dr Barbara Wikieł, doc. PG, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Zgodnie z „Regulaminem Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej” stypendia za osiągnięcia twórcze i bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie mogą być przyznawane osobom pobierającym z tego tytułu stypendia pochodzące ze środków budżetu państwa.

Politechnika Gdańska ma duże doświadczenie w opiece nad uczniami uzdolnionymi. Uczelnia brała udział w przygotowaniu i realizacji projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, znanego pod nazwą „Zdolni z Pomorza”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w całym województwie w latach 2010-2013. Projekt ten skierowany był do najwybitniejszych uczniów naszego regionu, posiadających szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Stworzony w ramach projektu regionalny system wspierania uczniów uzdolnionych na trwałe wpisał się już do polityki edukacyjnej regionu pomorskiego.

W 2016 r. Politechnika Gdańska przystąpiła, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, do realizacji w latach 2016-2021 kolejnego projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”. Dr Barbara Wikieł jest opiekunem naukowym i jednocześnie kierownikiem tego projektu.

UWAGA! Podania wraz z wykazem osiągnięć na przygotowanym formularzu – do pobrania [tutaj] i dokumentami potwierdzającymi ich zdobycie (w tym kserokopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego) należy złożyć w pok. 212 w Bratniaku [budynek nr 23 na mapie kampusu] w godz. 10.00-14.00 do wtorku, 12 listopada 2019 roku.