Stypendia dla zdolnych pierwszorocznych studentów Politechniki Gdańskiej

Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już od pierwszego roku. Pod uwagę brane są wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze, a także osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo mają uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”. Stypendia przyznawane będą z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej. Wniosek należy złożyć do poniedziałku, 5 listopada.

 

– Warto docenić i wesprzeć młodych ludzi, którzy już na poziomie szkoły średniej angażują się w uczniowskie projekty naukowe, uczestniczą w konferencjach młodzieżowych i rozwijają swoje zainteresowania często wykraczające poza zakres szkolny. Oczywiście ważne są sukcesy w konkursach i olimpiadach, ale nie tylko one świadczą o potencjale i uzdolnieniach uczniów. Dlatego nasza uczelnia wykorzystując własny fundusz stypendialny stara się już na pierwszym roku wspierać osoby mogące pochwalić się wybitnymi osiągnięciami – mówi dr Barbara Wikieł, doc. PG, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Podania wraz z wykazem osiągnięć (na formularzu przygotowanym do pobrania tutaj) i dokumentami potwierdzającymi ich zdobycie (w tym kserokopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego) należy złożyć w pokoju 212 w Bratniaku w godzinach 10:00–14:00.

Zgodnie z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Gdańskiej, stypendia za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe nie mogą być przyznawane osobom pobierającym z tego tytułu stypendia pochodzące ze środków budżetu państwa.