TEAMING i TRIGGERING GRANTS – kolejne programy dla naukowców Politechniki Gdańskiej

Nawet 500 tysięcy złotych na tworzenie nowych zespołów badawczych oraz finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców – takie wsparcie mogą uzyskać naukowcy z Politechniki Gdańskiej. TEAMING oraz TRIGGERING GRANTS to dwa nowe programy realizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

 

PROGRAM TEAMING realizowany będzie na uczelni w latach 2020–2026 w ramach działalności centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Jego celem jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG, z udziałem naukowców zagranicznych.

 

Co można zyskać?

W ramach Programu TEAMING można uzyskać grant uczelniany, który sfinansuje stworzenie nowego zespołu badawczego. Środki można przeznaczyć na koszty funkcjonowania w strukturze zespołu naukowców zagranicznych, koszty zakupu lub wytworzenia infrastruktury badawczej oraz koszty międzynarodowej współpracy badawczej. Maksymalny budżet grantu to pięćset tysięcy złotych.

Jak aplikować?

- wniosek o uzyskanie grantu w Programie może złożyć pracownik PG posiadający stopień doktora, doktora habilitowanego lub tytuł profesora

- wniosek należy złożyć do Zespołu ds. Realizacji Projektów IDUB

- po zaopiniowaniu przez Komisję wniosek kierowany jest do rektora, który podejmuje decyzję o przyznaniu grantu lub odmowie finansowania.

Regulamin Programu oraz wniosek o uzyskanie grantu można pobrać [TUTAJ]

 

PROGRAM TRIGGERING GRANTS wspiera rozwój naukowy młodych naukowców prowadzących badania z zakresu tematycznego POB PG i mających potencjał do skutecznego aplikowania o prestiżowe granty zewnętrzne, w tym międzynarodowe, w szczególności granty ERC.

 

Co można zyskać?

Do 300 tysięcy złotych dofinansowania do projektu badawczego lub do 100 tysięcy złotych w przypadku grantu dla beneficjenta programu NAWA im. Stanisława Ulama.  Fundusze przeznaczyć można m.in. na prowadzenie badań naukowych, ale także koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego i oprogramowania czy wynagrodzeń zespołu projektowego.

Jak aplikować?

- środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. W roku 2020 przewidywany jest jeden konkurs, który zostanie ogłoszony do 31 maja.

- wnioski dotyczące beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama składane są w trybie ciągłym do Zespołu ds. Realizacji Projektów IDUB i rozpatrywane nie częściej niż raz w miesiącu.

- wniosek o przyznanie grantu należy sporządzić w języku angielskim

Regulamin Programu oraz wniosek o uzyskanie grantu można pobrać [TUTAJ]

 

Informacje o wszystkich programach dla naukowców PG w ramach IDUB dostępne są [TUTAJ