Współpraca Wydziału Architektury z Urzędem Miasta Kołobrzeg

W roku akademickim 2016/17 studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej wzięli udział w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu w rejonie amfiteatru w Kołobrzegu.

 

Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji współpracy podjętej z Urzędem Miasta Kołobrzeg. Za jego organizację odpowiedzialni byli architekt IARP Janusz Gujski i dr inż. arch. Izabela Burda, którzy rozwiązanie problemu postawionego przez partnera zewnętrznego powierzyli grupie studentów uczestniczących w zajęciach z projektowania urbanistycznego na I semestrze studiów II stopnia w Katedrze Urbanistyki i Projektowania Regionalnego.

Przedmiotem konkursu było opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla wyznaczonego obszaru, uwzględniającej modernizację obiektu amfiteatru wraz z przedstawieniem strategii rozmieszczenia funkcji użytkowych, zieleni, komunikacji pieszej i kołowej w jego sąsiedztwie. Istotne było także zadbanie o stworzenie powiązań obszaru objętego projektem z otoczeniem i centrum miasta.

Do konkursu przystąpiło 11 zespołów. Po uprzednim przeprowadzeniu analiz, studenci podjęli próbę wskazania możliwości ukształtowania nowego placu przed amfiteatrem, nadania mu nowej formy oraz uporządkowania zaniedbanego aktualnie terenu Parku Aleksandra Fredry. Szczególną uwagę skupili na aranżacji układu przestrzeni publicznych, wyznaczając równocześnie nowe fragmenty ciągów pieszych. Przedstawili różne sposoby zagospodarowania obszaru, pozwalające na uzyskanie nowych wartości urbanistyczno-architektonicznych i krajobrazowych przestrzeni objętej projektem. W ten sposób autorzy projektów konkursowych zaproponowali stworzenie miejsca, które będzie atrakcyjne dla mieszkańców i turystów. Zaprezentowali szereg rozwiązań, które korzystnie wpłyną na rozwój różnego rodzaju aktywności związanych między innymi z funkcją kultury, rekreacją i turystyką.

Posiedzenie Sądu Konkursowego odbyło się w czerwcu. W jego skład wchodzili przedstawiciele Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Poddając ocenie zgłoszone na konkurs opracowania, postanowiono nie przyznać pierwszej nagrody. Przyznano natomiast nagrodę drugą, którą otrzymały inż. arch. Adrianna Leżuchowska i inż. arch. Anna Puźniakowska. Dwie równorzędne trzecie nagrody przyznano zespołom: inż. arch. Katarzynie Girjat i inż. arch. Jakubowi Girjat oraz inż. arch. Zuzannie Leszczyńskiej i inż. arch. Dawidowi Kłodzie. Przyznano także trzy wyróżnienia. Otrzymały je następujące zespoły: inż. arch. Magdalena Dolot i inż. arch. Albert Ciesielski, inż. arch. Daniel Borzyszkowski i inż. arch. Kacper Brzuszek, inż. arch. Karolina Dulska i inż. arch. Yegor Maslow.

Projekty studialne opracowane przez zespoły studentów mogą stanowić niewątpliwie ważny głos w dyskusjach nad problemami dotyczącymi przestrzeni miasta. Co ważne, w oparciu o wybrane fragmenty zgłoszonych na konkurs koncepcji możliwe jest wskazanie wytycznych do realizacji przyszłych inwestycji.

W lipcu odbyło się spotkanie laureatów konkursu z Prezydentem Miasta Kołobrzeg. Obie strony wyraziły chęć kontynuacji podjętej współpracy. Kolejnych efektów wspólnych działań można spodziewać się już za rok.

Galeria zdjęć