Zdobądź stypendium na pierwszym roku studiów

Studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe i to już na pierwszym roku. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce, sukcesy twórcze i osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 3 listopada br.

 

PG przyznaje stypendia zdolnym studentom pierwszego roku od trzech lat. Pieniądze pochodzą z własnego funduszu stypendialnego uczelni.

– Warto docenić i wesprzeć młodych ludzi, którzy już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej angażowali się w projekty naukowe, uczestniczyli w konferencjach młodzieżowych, rozwijali swoje zainteresowania, często wykraczając poza program szkolny – mówi dr Barbara Wikieł, doc. PG, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.

Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” umożliwia ubieganie się o stypendium rektora dla najlepszych studentów także osobom przyjętym na pierwszy rok studiów, ale tylko tym, którzy są laureatami bądź finalistami olimpiad międzynarodowych lub ogólnopolskich.

– Wiemy jednak, że nie tylko sukcesy w konkursach i olimpiadach świadczą o potencjale i uzdolnieniach uczniów. Dlatego nasza uczelnia, wykorzystując własny fundusz stypendialny, stara się wspierać osoby rozpoczynające studia – podkreśla dr Wikieł.

Należy jednak dodać, że – zgodnie z uczelnianym regulaminem – stypendia za osiągnięcia twórcze, wybitne wyniki w nauce oraz za rezultaty sportowe nie mogą być przyznawane osobom pobierającym inne stypednia z tego tytułu, pochodzące ze środków budżetu państwa.

Politechnika Gdańska ma spore doświadczenie w opiece nad uczniami uzdolnionymi. Nasza uczelnia brała udział w przygotowaniu i realizacji prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego projektu pt. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”, w skrócie znanego pod nazwą „Zdolni z Pomorza" (w latach 2010–2013). Projekt ten skierowany był do najwybitniejszych uczniów całego naszego regionu. Stworzony w jego ramach regionalny system wspierania uczniów uzdolnionych na trwałe wpisał się do polityki edukacyjnej Pomorza.

W najbliższym czasie Politechnika Gdańska przystąpi, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, do realizacji kolejnej edycji projektu „Zdolni z Pomorza” przewidzianej na lata 2016–2021.

Uwaga! Podania wraz z wykazem osiągnięć (pobierz załączony poniżej formularz) i dokumentami potwierdzającymi ich zdobycie (w tym kserokopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego) należy złożyć w pok. 213 w Bratniaku. Biuro czynne jest w dni powszednie w godz.10.00–14.00. 

Załączone pliki