Wydział Architektury
Prodziekan ds. kształcenia i promocji
dr inż. arch. Piotr Marczak

 

Piotr Marczak jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, a od 2016 roku Prodziekanem ds. Kształcenia i Rozwoju. Jest również członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (POIA RP).

Jego badania i publikacje koncentrują się na teorii architektury, rewitalizacji oraz przekształceń w obrębie portów i pobrzeża Bałtyku. Badania te związane są z kierunkami działań rewitalizacyjnych obszarów i obiektów portowych, które oprócz swojej pierwotnej funkcji są w stanie pełnić nowe funkcje, m. in. związane z turystyką.

Drugim obszarem aktywności są badania i działania w zakresie edukacji architektonicznej, związane z współtworzeniem warsztatów „Edukator Architektoniczny”, prowadzonych na Wydziale Architektury PG od roku akademickiego 2011/2012. W ramach warsztatów  prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu kształtowani przestrzeni.

Za działalność dydaktyczną oraz organizacyjną na Wydziale Architektury został kilkukrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora PG.