dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski

Email zbigniew.lubniewski@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 14 97, (58) 348 61 41
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/zbigniew.lubniewski

Zajmowane stanowiska

Profesor uczelni
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 644
Numer telefonu (58) 347 14 97
Email lubniew@eti.pg.edu.pl

Pełnione funkcje

Kierownik katedry
Miejsce pracy Katedra Systemów Geoinformatycznych
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 744
Numer telefonu (58) 348 61 41

Notka biograficzna

Zbigniew Łubniewski obtained his M.Sc. degree in computer science in 1993 from Gdansk University of Technology (GUT), and Ph.D. degree in telecommunications (with honours) in 2001 also from GUT (title of dissertation: “Application of fractal analysis and inverse filtering in the remote seabed classification and monitoring”). In 2015 he received the D.Sc. degree in oceanology from Institute of Oceanology, Polish Academy of Sciences (IOPAS), Sopot (title of scientific achievements: “Development and practical verification of innovative methodology for seafloor classification and imaging based on acoustic vertical and wide-angle sounding combined with processing of other measured data”). From 1994 to 1996 Zbigniew Łubniewski worked at Marine Acoustics Laboratory in IOPAS, Sopot, Poland. From 1996 he is employed in Geoinformatics (formerly: Remote Sensing) Department, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, GUT, from 2001 as assistant professor. From 2010 to 2014 he was the deputy head of this Department. In 2002 Zbigniew Łubniewski worked as Summer Research Assistant in Mine Countermeasures Department at NATO Undersea Research Centre, La Spezia, Italy. Currently he is the supervisor of one doctoral dissertation being in progress. His fields of specialisation and experience include: Geographic Information Systems (GIS), remote sensing and satellite Earth observation, computer systems and databases, signal and data processing, underwater acoustics, software development. Zbigniew Łubniewski managed or took part as one of the main designers in several international and domestic research projects. He is an author or co-author of above 80 scientific publications, 8 of which have been published in journals included in ISI Journal Citation Report database. He has one patent. Zbigniew Lubniewski is a member of the Acoustical Society of Poland (PTA).

Zbigniew Łubniewski ukończył w 1993 r. studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, na kierunku Informatyka. W 2001 r. uzyskał stopień naukowy doktora z wyróżnieniem w dyscyplinie telekomunikacja na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki (WETI) Politechniki Gdańskiej (tytuł rozprawy: „Zastosowanie analizy fraktalnej i filtracji odwrotnej do zdalnej klasyfikacji i monitoringu dna morskiego”). W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IOPAN) w Sopocie (tytuł osiągnięcia naukowego: „Opracowanie i praktyczna weryfikacja nowatorskiej metodologii klasyfikacji i obrazowania dna morskiego opartej na akustycznej obserwacji pionowej i szerokokątnej zintegrowanej z przetwarzaniem innych danych pomiarowych”). W latach 1994-1996 Zbigniew Łubniewski pracował w Zakładzie Fizyki Morza IOPAN. Od 2001 r. zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Geoinformatycznych (do 2003 r. – Katedrze Systemów Telemonitoringu) na WETI PG. W latach 2010-2014 pełnił funkcję zastępcy kierownika tej Katedry. W 2002 r. odbył staż naukowy w Ośrodku Badań Podmorskich NATO (NATO Undersea Research Centre) w La Spezia, Włochy. Jest promotorem jednej rozprawy doktorskiej w ramach otwartego przewodu doktorskiego. Dziedziny jego zainteresowań i doświadczenia naukowego obejmują: systemy informacji przestrzennej, satelitarna teledetekcja i obserwacja Ziemi, systemy informatyczne i bazy danych, przetwarzanie sygnałów i danych, akustyka podwodna, w tym badanie dna morskiego z wykorzystaniem sonarów jednowiązkowych i wielowiązkowych, programowanie komputerów. Zbigniew Łubniewski kierował bądź brał udział jako jeden z głównych wykonawców w szeregu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Jest autorem bądź współautorem ponad 80 publikacji naukowych, w tym 8 opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie ISI Journal Citation Report. Posiada 1 patent. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego.