dr inż. Kinga Kaniewska

Email kinga.kaniewska@pg.edu.pl
Numer telefonu (58) 347 17 14
Adres strony domowej http://pg.edu.pl/kinga.kaniewska

Zajmowane stanowiska

Adiunkt
Miejsce pracy Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemiczny
Budynek A Wydziału Chemicznego, 132 b ,c,d
Numer telefonu (58) 347 17 14
Email kinga.kaniewska@pg.edu.pl

Wiadomość dla studentów

Zainteresowania naukowe i prowadzone badania

Scientific interests and research

 • Kompleksy żelaza w badaniach katalitycznych oraz w badaniach aktywacji małych cząsteczek.
  Roles of iron complexes in organometallic catalysis and activation of small molecules.
 • Niskowalencyjne związki fosforu i boru w aktywacji małych cząsteczek.
  Activation of small molecules by low valence phosphorus and boron compounds.
   

Tematyka prac inżynierskich i magisterskich

Topics of engineering and master's theses

 • Fosfidowe kompleksy żelaza: synteza, właściwości i zastosowanie
  Phosphido complexes of iron: synthesis, properties and application.
 • Synteza niskowalencyjnych związków fosforu i boru oraz ich zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek.
  Low valence phosphorus and boron compounds: syntesis and their potential application in activation of small molecules.

Notka biograficzna

Wykształcenie

 • Studia I stopnia - inżynierskie, kierunek CHEMIA
  2013: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej
  Tytuł pracy inżynierskiej: „Kompleksy żelaza z ligandami fosfinidenowymi”
  Promotor: dr hab. inż. Rafał Grubba
 • Studia II stopnia - magisterskie, kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA, spec. Technologia Organiczna
  2014: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej
  Tytuł pracy magisterskiej: „Synteza i badania strukturalne fosfanylofosfidowych kompleksów żelaza

  Promotor: dr hab. inż. Rafał Grubba
 • Studia III stopnia - doktorskie, kierunek CHEMIA, spec. Chemia Nieorganiczna
  2019: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej
  Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kompleksy fosfidowe żelaza: synteza, struktura i właściwości

  Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Pikies
  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Rafał Grubba

Projekty badawcze

 • Grant Harmonia nr 2012/06/M/ST5/00472 (NCN) pt. „Nowe ligandy zawierające wiązanie P-P - synteza i badania strukturalne” realizowany w latach 2013-2016, uczestnictwo w projekcie: dyplomant - wykonanie badań naukowych w ramach pracy magisterskiej „Synteza i badania strukturalne fosfanylofosfidowych kompleksów żelaza”,
 • Projekt Iuventus Plus nr IP2012 037772 (NCN) pt. „Badania właściwości chemicznych kompleksów fosfanylofosfinidenowych - nowe drogi syntezy związków fosforoorganicznych” realizowany w latach 2013-2015, kierownik projektu dr hab. inż. Rafał Grubba, uczestnictwo
  w projekcie - główny wykonawca,
 • Projekt we współpracy z National High Magnetic Field Laboratory na Florydzie (USA) pt. ‘Phosphanylphosphido complexes of iron: synthesis, chemical and magnetic properties’ realizowany w latach 2014-2017 na wykorzystanie dużej infrastrukty badawczej, kierownik projektu dr hab. inż. Rafał Grubba,
 • Grant OPUS 11 nr 2016/21/B/ST5/03088 (NCN) pt. „Sfrustrowane pary Lewisa (FLP): nowa klasa związków fosforu z zastosowaniem w syntezie i katalizie” realizowany w latach 2017-2020, kierownik projektu dr hab. inż. Rafał Grubba, uczestnictwo w projekcie – główny wykonawca,
 • Stypendium doktorskie przyznane w ramach konkursu ETIUDA 6 nr UMO-2018/28/T/ST5/00120 (NCN) pt. „Kompleksy fosfidowe żelaza: synteza, struktura
  i właściwości magnetyczne” realizowane przez 12 miesięcy od 1.10.2018 do 30.09.2019, które także pozwoliło mi na odbycie 3-miesięcznego stażu zagranicznego w National High Magnetic Field Laboratory w Stanach Zjednoczonych.

Staże zagraniczne

 • Austria, Technische Universität Wien, Institüt für Chemische Technologien und Analytik, kierownik grupy badawczej: prof. dr. Herbert Danninger, staż zagraniczny w ramach projektu SILTRANS (EU FP7)
  okres pobytu: 1-31.07.2011, 1-31.07.2012, 1.07-9.08.2013,
 • Niemcy, Universität zu Köln, Institüt für Anorganische Chemie, kierownik grupy badawczej prof. dr. Gerd Meyer, staż zagraniczny
  okres pobytu: 1.08-12.09.2011, 1-31.08.2012,
 • Niemcy, Universität Stuttgart, Institüt für Anorganische Chemie, kierownik grupy badawczej: prof. dr. Dietrich Gudat, staż w związku z wykonaniem własnych zadań badawczych dotyczących fosfanylofosfidowych kompleksów żelaza
  okres pobytu: 2-14.09.2013,
 • Holandia, Vrije Universiteit Amsterdam, Department of Chemistry and Pharmacochemistry, kierownik grupy badawczej: prof. dr. Koop Lammertsma, bezpośrednia współpraca z drem J.Chris Slootweg (Associate Professor), staż w ramach projektu Marie Curie ITN SusPhos (EU FP7) oraz NWO VIDI
  okres pobytu: 1.07-19.09.2014,
 • Niemcy, Technische Universität Kaiserslautern, Fachbereich Chemie, kierownik grupy badawczej: prof. dr. Hans-Jörg Krüger, staż w ramach projektu Inter PhD (Projekt: POKL.04.01.01-00-368/09)
  okres pobytu: 29.06-29.09.2015,
 • Stany Zjednoczone, National High Magnetic Field Laboratory, Electron Magnetic Resonance Facility, kierownik grupy badawczej: prof. Stephen Hill, bezpośrednia współpraca z drem Jerzym Krzystkiem, staż w ramach stypendium doktorskiego ETIUDA 6 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (UMO-2018/28/T/ST5/00120)
  okres pobytu: 2.04-1.07.2019.

Stypendia i nagrody

 • ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA Politechniki Gdańskiej za ukończenie studiów inżynierskich z oceną celującą (Katedra Chemii Nieorganicznej, kierunek i specjalność: Chemia), Gdańsk, Polska, 25.01.2013,
 • ZŁOTA ODZNAKA ABSOLWENTA Politechniki Gdańskiej za ukończenie studiów Magisterskich z oceną celującą (Katedra Chemii Nieorganicznej, kierunek: Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia Organiczna), Gdańsk, Polska, 4.06.2014,
 • Stypendium Rektora Politechniki Gdańskiej dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2014/2015 oraz 2017/2018,
 • Stypendium InterPhD "Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii" (Projekt: POKL.04.01.01-00-368/09) na wyjazd zagraniczny na Uniwersytet Techniczny w Kaiserslautern, Niemcy (Technische Universität Kaiserslauten, Fachbereich Chemie) w czasie 29.06-29.09.2015,
 • Wyróżnienie za pracę magisterską obronioną na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w roku akademickim 2013/14 pt. „Synteza i badania strukturalne fosfanylofosfidowych kompleksów żelaza” przyznane przez Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej oraz Oddział Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego PTChem, Gdańsk, 14.11.2014.