Nabór wniosków w konkursie w ramach programu ARGENTUM TRIGGERING RESEARCH GRANTS

Koordynatorzy Centrów POB ogłaszają nabór wniosków w konkursie w ramach programu ARGENTUM TRIGGERING RESEARCH GRANTS

 

Program stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania I.3. W ramach Programu ARGENTUM możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z  działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG. Grant w ramach Programu może także zostać przyznany na realizację badań prowadzonych na PG przez beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama. W takim przypadku Wnioskodawcą jest opiekun beneficjenta programu NAWA, który zostaje kierownikiem projektu.

Budżet oraz warunki finansowania projektu.  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu badawczego wynosi 300 000 PLN brutto, a w przypadku grantu dla beneficjenta programu NAWA im. Stanisława Ulama – 100 000 PLN brutto.

Okres realizacji prac badawczych nie może być krótszy niż 12 miesięcy i nie dłuższy niż 24 miesiące, a dla beneficjentów programu NAWA im. Stanisława Ulama okres realizacji może wynosić od 6 miesięcy do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenia kierownika i wykonawców (zespołu projektowego) – maksymalnie do 3 000 PLN brutto/miesięcznie;
  • koszty zakupu sprzętu oraz materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych, w tym odczynników;
  • koszty zakupu aparatury badawczej niezbędnej dla realizacji badań;
  • koszty upowszechniania wyników;
  • koszty usług obcych niezbędnych do realizacji badań, w tym prac, za których wykonanie płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury, rachunku lub noty obciążeniowej.

Jak aplikować i jak będą oceniane wnioski?

  • Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym.
  • Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 21 lipca do 18 września 2020 r, godz. 23:59.
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji Projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.
  • Każdy wniosek oceniany będzie przez dwóch niezależnych recenzentów, a następnie przez Komisje Oceniające powołane przez Koordynatorów poszczególnych Centrów POB, które sporządzą listy rankingowe wniosków. Ostateczną decyzję o finansowaniu podejmie rektor.

Zarządzenie Rektora PG nr 49/2020 z 20 lipca 2020 r. w sprawie zmian do Regulaminów programów w ramach realizacji programu IDUB [TUTAJ]

Regulamin Programu ARGENTUM można pobrać [TUTAJ]

Wzór wniosku w wersji edytowalnej  [TUTAJ]

Wzór sprawozdania w wersji edytowalnej  [TUTAJ]

Katalog kosztów kwalifikowalnych do pobrania [TUTAJ]

W przypadku dodatkowych pytań zalecamy kontakt drogą e-mailową:  granty@pg.edu.pl

 


AKTUALNOŚCI