O centrum | Politechnika Gdańska

Treść strony

O centrum

Działania

Centrum zajmuje się kształtowaniem harmonijnej, zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec obecnych wyzwań środowiskowych, zmian klimatycznych oraz przemian społecznych i demograficznych.

Naukowcy pracują nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka. Poszukują również innowacyjnych rozwiązań proekologicznych służących inteligentnym obszarom miejskim i pozamiejskim.

Dodatkowo, opracowują nowe metody monitoringu środowiska i infrastruktury oraz nowoczesne technologie produkcji energii elektrycznej i ciepła, powodujące redukcję śladu węglowego i przyczyniające się do spełnienia wymogów emisyjnych.

Uczestnicy

W Centrum pracują zespoły badawcze złożone z przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych Politechniki Gdańskiej, a znaczącą rolę odgrywają specjaliści pracujący nad zrównoważonym kształtowaniem środowiska człowieka.

Zespoły naukowe opracowują i wdrażają nowe metody monitoringu środowiska i infrastruktury, a także technologie oczyszczania wody i ścieków (w tym zagospodarowania i ponownego wykorzystywania wód opadowych) oraz ograniczenia zjawiska tzw. „smogu świetlnego”.

Eksperci zajmują się przy tym innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie ekoenergetyki, zielonych technologii, niskoemisyjnego transportu, gospodarki odpadami, czystej produkcji przemysłowej, neutralnego energetycznie budownictwa i odnawialnych źródeł energii (oraz ich integracji z systemem elektroenergetycznym).

Efekty

Wynikiem działań naukowców Politechniki Gdańskiej w obrębie nowego Centrum będzie opracowanie szeregu rozwiązań służących monitoringowi środowiska i infrastruktury oraz przeciwdziałających tzw. antropopresji, czyli wpływowi człowieka na środowisko naturalne.

Analizy naukowe oraz opracowane na ich podstawie technologie i rozwiązania inżynierskie będą spełniały założenia zrównoważonego rozwoju oraz wpiszą się w wymagania gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ważnym elementem będzie też wspomaganie planowania przestrzennego „ekomiast przyszłości 2050”, czyli miast odpornych na zmiany klimatu oraz zapewniających wysoką jakość życia. Uzupełnieniem tych badań będą analizy akceptacji społecznej nowych technologii oraz budowanie nowych modeli biznesowych dla opracowywanych rozwiązań.

Skład Rady Centrum EkoTech

1.   Prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska, przewodnicząca WILiŚ
2.   Dr hab. inż. Jan Wajs, prof. PG, zastępca przewodniczącej WIMiO
3.   Dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. PG WA
4.   Dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung, prof. PG WA
5.   Prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik WCh
6.   Dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. PG WCh
7.   Dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG WCh
8.   Prof. dr hab. inż. Jarosław Guziński WEiA
9.   Dr hab. inż. Leszek Jarzębowicz, prof. PG WEiA
10. Dr hab. inż. Grażyna Jarosz, prof. PG WFTiMS
11. Dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG WILiŚ
12. Prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka WILiŚ
13. Dr inż. Milena Supernak WIMiO
14. Dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. PG WIMiO
15. Dr hab. inż. Aleksander Orłowski, prof. PG WZiE