Przejdź do treści

Plutonium Supporting Student Research Teams

Plutonium kolor

Program Plutonium Supporting Student Research Teams stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem Programu jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

Budżet oraz warunki finansowania projektu.  

Wniosek o uzyskanie dofinansowania w Programie może złożyć opiekun studenckiego koła naukowego (Studenckie koło naukowe, o którym mowa w ust. 2, powinno prowadzić aktywną działalność przez co najmniej jeden rok akademicki przed datą ogłoszenia konkursu w programie).

Koło naukowe może wnioskować o maksymalną łączną kwotę 300 tys. PLN
w ramach pięciu kolejnych konkursów.

W ramach projektu mogą być finansowane następujące rodzaje kosztów bezpośrednich:

  • prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych w ramach projektu, takie jak: opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach, delegacje;
  • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do budowy modeli do badań pilotażowych, materiałów nietrwałych, w tym odczynników;
  • zakup aparatury badawczej;
  • modernizacja laboratorium, w którym prowadzone są prace badawcze;
  • sprzęt i oprogramowanie (wyłącznie do celów badawczych, np. specjalistyczne programy komputerowe);
  • usługi obce niezbędne do realizacji badań.

Jak aplikować?

Wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym opublikowanym na stronie Uczelni Badawczej