Americium International Career Development | Politechnika Gdańska

Americium International Career Development

Americium kolor

Program Americium International Career Development stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni w ramach Działania II.1. (Działania na rzecz rozwoju współpracy z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej). Celem Programu jest zwiększenie kompetencji naukowych pracowników PG, zwłaszcza młodych naukowców, w wyniku odbycia przez nich długoterminowych staży w czołowych zagranicznych ośrodkach naukowych. Efektem wyjazdu powinno być nawiązanie współpracy badawczej pomiędzy grupą badawczą, w skład której wchodzi osoba wyjeżdżająca.

Budżet oraz warunki finansowania projektu

W ramach Programu możliwe jest sfinansowanie kosztów długoterminowych (od 4 miesięcy do 12 miesięcy) staży naukowców z PG w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie międzynarodowej.

Finansowanie kosztów stażu ma charakter ryczałtowy i obejmuje:

  • 12 000 zł na miesiąc pobytu w kraju OECD Stażysty lub 8 000 zł na miesiąc pobytu w kraju spoza OECD
  • 2 000 zł na miesiąc pobytu współmałżonka Stażysty za granicą, jeżeli nie podejmuje on/ ona pracy w miejscu odbywania stażu przez Stażystę
  • 1 000 zł na miesiąc pobytu każdego dziecka towarzyszącego Stażyście
  • 7 000 zł dodatku mobilnościowego

Jak aplikować?

  • Nabór wniosku w ramach Programu ma charakter ciągły
  • Wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej do Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej (DMWA)
  • Pytania dot. kwestii formalnych i proceduralnych w odniesieniu do Regulaminu prosimy kierować do mgr Marty Wojcieszenko,  tel.: 58 347 27 37,  marwojci@pg.edu.pl