Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates | Politechnika Gdańska

Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates

francium

Program Francium Supporting Outstanding Doctoral Candidates stanowi element realizacji zadań programu IDUB, który ma na celu stymulowanie aktywności badawczej doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, a w szczególności ukierunkowanie tej aktywności na współpracę z jednostkami zagranicznymi. W ramach programu przyznawane są stypendia projakościowe wyróżniającym się uczestnikom Szkoły Doktorskiej, w szczególności doktorantom prowadzącym badania we współpracy międzynarodowej.

Beneficjenci stypendium

  • Doktoranci II roku Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej (Polacy i cudzoziemcy) posiadający przez w dorobku co najmniej jedną publikację autorską/współautorską o wartości min.70 pkt, według wykazu czasopism i materiałów konferencyjnych punktowanych ogłaszanego w komunikacie MEiN obowiązującym na dzień składania wniosku.
  • W konkursie mogą być zgłaszane wyłącznie publikacje wydane w czasopiśmie i/lub wydawnictwie indeksowanym w bazie WoS i/lub Scopus, napisane w języku angielskim lub innym języku kongresowym. Przedmiotem wniosku mogą być osiągnięcia doktoranta uzyskane w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020.

Warunki finansowania

Termin naboru

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 19 do 30 kwietnia 2021, godz. 23.59.

Jak aplikować?

  • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenia osiągnięć wskazanych we wniosku, w tym wydruki tzw. fiszek z systemu MojaPG (profil Nauka > zakładka Prace N-B) dotyczących publikacji naukowych.
  • Wniosek powinien zostać zaopiniowany przez promotora Wnioskodawcy przed złożeniem.
  • Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej pod adres doctoral-school@pg.edu.pl w tytule maila prosimy podać nazwę programu: FRANCIUM.

English version