Nitrogenium Supporting Excellence In Publishing | Politechnika Gdańska

Nitrogenium Supporting Excellence In Publishing

nitrogenium kolor

Program Nitrogenium Supporting Excellence In Publishing stanowi element realizacji zadań programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”  w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni. Jego celem jest wsparcie przy  publikowaniu wyników badań pracowników i doktorantów PG w najlepszych, światowych czasopismach naukowych.

Premie finansowe są przyznawane z tytułu opublikowania artykułu w roku 2021 w czasopiśmie znajdującym się w pięciu najwyższych percentylach (99%-95%) swojej kategorii wg klasyfikacji Scopus oraz status przynależności tego czasopisma do grupy najlepszych światowych periodyków naukowych jest potwierdzony najwyższą możliwą punktacją (200 pkt) w klasyfikacji MNiSW.

Warunki uzyskania premii

  • Premię finansową uzyskują wszyscy współautorzy publikacji będący pracownikami lub doktorantami PG, pod warunkiem, że w artykule występuje afiliacja PG tegoż autora.
  • W przypadku pojedynczego autora/współautora z PG uzyskuje on całość premii, natomiast w przypadku większej liczby współautorów z PG, premia jest dzielona pomiędzy nich na zasadzie równych udziałów lub udziałów wynikających ze wspólnego oświadczenia współautorów.
  • W przypadku pracowników PG, premia jest wypłacana w postaci dodatku do wynagrodzenia z tytułu realizacji przedsięwzięcia, natomiast w przypadku doktorantów PG – w postaci stypendium z własnego funduszu stypendialnego PG.

Zasady składania wniosków

  • Wniosek o przyznanie premii finansowej należy złożyć do Prorektora ds. nauki.
  • Wniosek powinien zawierać: imiona i nazwiska autorów, z wyraźnym wyodrębnieniem współautorów z PG, wydruk tzw. fiszki z systemu Moja PG, potwierdzenie pozycji czasopisma w pięciu najwyższych percentylach w swojej kategorii w bazie Scopus oraz ewentualne oświadczenie o udziałach współautorów. Wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współautorów artykułu z PG.
  • Wniosek należy składać dopiero po publikacji artykułu w jego ostatecznej formie. Premia przyznawana jest za artykuły spełniające powyższe warunki i opublikowane po 1 stycznia 2021 roku.