Nobelium Joining Gut Research Community | Politechnika Gdańska

Nobelium Joining Gut Research Community

nobelium kolor

Program Nobelium Joining Gut Research Community stanowi element realizacji zadań projektu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działanie I.1. (Pozyskanie i wsparcie wysoko wykwalifikowanej kadry międzynarodowej). Celem programu jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego Politechniki Gdańskiej  w wyniku zatrudnienia na PG wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą prowadzić badania naukowe w obszarach tematycznych Centrów POB. Osoby te wesprą grupy badawcze już funkcjonujące w ramach Centrów POB lub utworzą nowe zespoły badawcze.

Budżet oraz warunki finansowania projektu  

W ramach programu możliwe będzie pozyskanie i zatrudnienie na Politechnice Gdańskiej zagranicznych naukowców zwanych dalej Beneficjentami, należących do jednej z trzech grup:

  • młody naukowiec ze stopniem doktora (post-doc);
  • doświadczony naukowiec ze stopniem doktora o ugruntowanej pozycji;
  • renomowany profesor – naukowiec o światowym autorytecie w swojej dziedzinie naukowej.

Beneficjent programu wskazany pkt. b) i c) tworzący grupę badawczą na PG może uzyskać dodatkowe finansowanie w postaci uczelnianego grantu w programie Platinum Establishing Top-Class Research Teams.

Maksymalna wysokość budżetu przeznaczonego na wynagrodzenie uzależniona jest od grupy, w ramach której zostanie zatrudniony Beneficjent i wynosi odpowiednio:

  • w przypadku młodego naukowca maksymalnie 150 000 zł* na rok;
  • w przypadku doświadczonego naukowca maksymalnie 300 000 zł* na rok;
  • w przypadku renomowanego profesora maksymalnie 400 000 zł* na rok.

* brutto brutto - podana kwota uwzglęnia koszty pracodawcy.

Maksymalny okres zatrudnienia w ramach programu wynosi 2 lata w przypadku młodych i doświadczonych naukowców oraz 3 lata w przypadku renomowanych profesorów.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w ramach Programu  ma charakter ciągły
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.