Platinum Establishing Top-Class Research Teams | Politechnika Gdańska

Platinum Establishing Top-Class Research Teams

Platinum

Program Platinum Establishing Top-Class Research Teams stanowi element realizacji zadań IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działania I.1. (Pozyskanie i wsparcie wysoko wykwalifikowanej kadry międzynarodowej). Celem programu Platinum jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez renomowanych naukowców zatrudnionych na PG w ramach programu Nobelium Joining Gut Research Community, którzy będą prowadzić badania naukowe w obszarach tematycznych Centrów POB.

W ramach programu Platinum możliwe jest uzyskanie grantu przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia oraz działalności nowej grupy badawczej w początkowym okresie jej funkcjonowania.

Wniosek o uzyskanie grantu w Programie Platinum może złożyć Beneficjent programu Nobelium określony w par. 1 ust. 4 b lub 4 c regulaminu programu Nobelium, tzn. doświadczony naukowiec (naukowiec ze stopniem doktora o ugruntowanej pozycji) lub renomowany profesor (naukowiec o światowym autorytecie w swojej dziedzinie naukowej), w terminie maksymalnie pół roku od rozpoczęcia zatrudnienia w PG.

Budżet oraz warunki finansowania projektu

Planowany budżet projektu w ramach grantu nie może przekraczać kwoty 5 000 000 zł, przy maksymalnym okresie realizacji projektu wynoszącym 24 miesiące.

W ramach grantu finansowane są:

  • koszty tworzenia i funkcjonowania zespołu badawczego (komponent logistyczny);
  • koszty badań naukowych prowadzonych przez zespół utworzony przez Wnioskodawcę w początkowym okresie jego działalności (komponent badawczy).

Maksymalna wysokość komponentu badawczego wynosi 300 000 zł.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków w ramach Programu  ma charakter ciągły
  • Wniosek składany jest drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB.