Polonium International Doctoral Fellowships | Politechnika Gdańska

Polonium International Doctoral Fellowships

Polonium

Program POLONIUM INTERNATIONAL DOCTORAL FELLOWSHIPS, stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.2. Modyfikacja systemu kształcenia doktorantów. Celem programu POLONIUM jest zwiększenie efektywności uczelni w pozyskiwaniu najzdolniejszych kandydatów spoza Polski na studia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej

Beneficjenci stypendium

Doktoranci I roku (Polacy i cudzoziemcy), którzy przed podjęciem kształcenia w szkole doktorskiej zamieszkiwali na stałe poza granicami Polski.

Warunki finansowania stypendium

  • Wnioski o przyznanie stypendium uzupełniającego mogą być składane wyłącznie przez:

a) cudzoziemców, bez względu na to, w jakim kraju ukończyli studia wyższe, którzy zamieszkują na stałe poza Polską przed podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej,

b) osoby posiadające obywatelstwo polskie, które zamieszkują na stałe poza Polską przed podjęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej, przyjętych/przyjęte do Szkoły Doktorskiej i rozpoczynające kształcenie na pierwszym roku.

  • Stypendium w programie wynosi max. 5 000 PLN brutto  miesięcznie.
  • Stypendium stanowi dodatek do stypendium doktoranckiego.
  • Stypendium jest opodatkowane podatkiem od osób fizycznych, jednak nie podlega oskładkowaniu ZUS.
  • Stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie 48 miesięcy.
  • Stypendia wypłacane będą wyłącznie przelewami na konto wskazane przez doktoranta w systemie informatycznym uczelni MojaPG.

Termin naboru

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 6 do 16 kwietnia 2021, godz. 23.59.

Jak aplikować?

  • Do wniosku należy dołączyć: list motywacyjny zawierający krótki plan badawczy (max. 1500 wyrazów).
  • Wniosek powinien zostać zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora Wnioskodawcy przed złożeniem.
  • Wnioski należy składać w wersji elektronicznej (format pdf) do Biura Szkoły Doktorskiej pod adres doctoral-school@pg.edu.pl w tytule maila prosimy podać nazwę programu: POLONIUM.