Radon Supporting Most Talented Students | Politechnika Gdańska

Radon Supporting Most Talented Students

Radon

Program RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem programu jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych, angażujących się w działalność badawczą w obszarach tematycznych Centrów POB. Drogą do osiągnięcia celu są stypendia dla szczególnie uzdolnionych studentów angażujących się w działalność badawczą uczelni.

Budżet i warunki realizacji projektu

Stypendium w programie RADON wynosi miesięcznie 1 000 zł i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez  studentów studiów stacjonarnych:

  • pierwszego stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów,
  • drugiego stopnia,

którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni.

Regulamin programu RADON, wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowią załączniki do Zarządzenia Rektora PG nr 81/2020 z 9 grudnia 2020 r.

Jak aplikować?

  • Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Nabór wniosków w kolejnej edycji zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada 2021 r.
  • Wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną pod adres radon@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich. Wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).